Živá Etika ako tvorivý impulz vesmírnej evolúcie

ŽIVÁ ETIKA – IMPULZ VESMÍRNEJ EVOLÚCIE

VEĽKÝ ZÁKON VESMÍRU

L.V. ŠAPOŠNIKOVÁ,

Riaditeľ múzea N.K. Rericha v Moskve,

Akademik Ruskej akadémie prírodných vied a Ruskej akadémie vied.


Vo vesmíre existuje množstvo veľkých, významných i jednotlivých, čiastkových zákonov. Veľké zákony obopínajú obrovské vesmírne priestranstvá a čiastkové ​​sa týkajú konkrétnych momentov kozmického tvorenia. Jeden z veľkých zákonov hovorí: „Vyššie v evolúcii, vedie za sebou nižšie.“ Pojem „vyššie“ znamená svety vo vysokom stave hmoty a s vysokými energetickými vibráciami, pričom „nižšie“ – označuje svety hustej matérie a malých rozmerov. Posledné menované nesú v sebe energiu nízkych vibrácií.

Je známe, že vo Vesmíre kozmické zákony pôsobia vo svetoch všetkých úrovní, vrátane Zeme. Závisí od úrovne vedomia ľudstva, či ten alebo onen vesmírny zákon je rozpoznaný a či je používaný v živote a na pochopenie procesov kozmickej evolúcie. Úprimne treba povedať, že na planéte Zem ešte nie sú vesmírne zákony pochopené v celej ich hĺbke a primerane tomu sa nepoužívajú v rôznorodých vyjadreniach pozemskej tvorivosti. To platí aj pre spomínaný veľký zákon. Tej skutočnosti, že práve vyššie svety hýbu pozemskou evolúciou, pozemské ľudstvo a predstavitelia jeho vedy doteraz neporozumeli. Nové myslenie, ktoré nazývame kozmické, sa v našom hmotnom svete formuje ťažko a v rôznych časoch i dramaticky. Myšlienka kozmickej evolúcie, že práve vyššie svety sú tie, ktoré menia naše vedomie a posúvajú našu evolúciu po schodisku duchovných úspechov, sa ešte nestala životnou pravdou a ani smerovaním v oblastiach výskumných činností.

Ak budeme pozorne sledovať históriu pozemského ľudstva, uvidíme v nej zvláštne energetické vzplanutia, ktoré zmenili jeho vedomie a rozšírili ho. Formuláciu „rozšírenie vedomia“ nájdeme vo filozofii Živej Etiky. Aký je význam tohto znenia? Predovšetkým, je úzko spojené s veľkým zákonom: „Vyššie v evolúcii, vedie za sebou nižšie.“ Rozširovanie vedomia je zároveň hlavnou cestou evolúcie človeka. Je známe, že práve poznanie určuje evolúciu ako takú. Rozširovanie vedomia sa zabezpečuje poznatkami, prijatými od Vyššieho. Problém „vieme alebo nevieme“ súvisí s „vidíme alebo nevidíme“ a „chápeme alebo nechápeme“. Poznatky, ktoré potrebujeme, nás stále obklopujú a iba rozšírenie vedomia nám umožňuje ich vidieť, cítiť a porozumieť im. Preto proces rozširovania vedomia, pokiaľ to možno tak vyjadriť, prebieha pod vedením matérie vyššieho stavu. Ako toto všetko prebiehalo a aktuálne sa deje? Doteraz záblesky nového, širšieho vedomia, ktoré sa objavili v dejinách ľudstva, neboli správne vysvetlené a odhalené ich vesmírne korene. Podľa Živej Etiky sa tieto záblesky nazývajú evolučné energetické impulzy. Celá tvorivosť kozmickej evolúcie je naplnená takýmito impulzmi na rôznych úrovniach a s rôznymi výsledkami pre samotný Vesmír. Kozmické korene takýchto impulzov nám odhaľujú vnútorný zmysel vesmírnej evolúcie. Nevedomým odmietnutím poznania týchto koreňov uzatvárame cestu k pochopeniu kozmického evolúcie a k pravde, ktorá je základom kozmickej tvorivosti. Bez toho, aby sme toto všetko pochopili, sme ochudobnení o reálnu predstavu o Vesmíre ako takom a o realite nášho vlastného vývoja.

Formy kozmických impulzov sú veľmi odlišné a závisia od historických podmienok daného priestoru. Existujú impulzy v podobe explózií, ktoré prinášajú kozmickým telesám nové poznania. Dôležitú úlohu zohrávajú i duchovné učenia, nové metodiky poznávania Vesmíru, ako aj vedomosti, ktoré so sebou prináša umelecká tvorivosť. Impulz, v ktorejkoľvek časti vesmíru, v ktorej koná a v akýchkoľvek kozmických telách, ktoré zahrňuje pod svoju obežnú dráhu, musí mať nevyhnutne vyššiu energiu ako energia kozmického tela, ktoré prebúdza k evolučnému pohybu, vrátane i Zeme. Pre našu planétu musí mať impulz energiu Ohnivého sveta. Samotný proces tvorivosti takéhoto impulzu ako energeticko-evolučného javu je mimoriadne zložitý a musí ju nutne sprevádzať vedecká teória, ktorá odhalí všetky tmavé a nejasné miesta v tvorivom procese samotného impulzu. Kozmické impulzy vyznačené Ohnivou energiou, ktoré takpovediac „zostupujú“ na Zem sú najdôležitejším spojením planéty s procesmi kozmickej evolúcie. Pozemské impulzy sa udržiavajú na vysokej ohnivej energii a preto majú vysoký tvorivý potenciál. Je potrebné povedať, že prejavenie sa podobných impulzov na akomkoľvek kozmickom tele je spojené s periódami prebudovania Kozmu.

„Aké dôležité je udržiavať oheň impulzov,“ čítame v Živej Etike. „Bez tohto hnacieho stroja nemôže byť dielo nasýtené najlepšími príležitosťami. Sily pôsobiace na dielo sa znásobujú ohňom impulzu. Preto je nevyhnutné usilovať o znásobenie daných síl Primárneho Zdroja. Pri všetkých budovaniach treba dbať na proporcionalitu a úmernosť.“ <…> „Oheň a impulz podporujú život v každom diele. Dielo bez týchto kvalít stráca svoju vitalitu “.

A ešte : „Táto ohnivá vlastnosť prebýva v každom impulze. Táto vlastnosť hýbe každým životným úsilím. Uvedomenie si tejto kvality poskytuje poznanie základných impulzov Nekonečna“. Tieto dva úryvky vystihujú hlavnú podstatu evolučných impulzov a ich životných kvalít, ktoré sú obsiahnuté, v prvom rade, v energii ohňa. Akýkoľvek začiatok činnosti, akékoľvek budovanie alebo kozmická zmena potrebuje v pozemských podmienkach túto energiu vysokých vibrácií. Vyššie uvedené vlastnosti poskytujú impulzu silný tvorivý princíp, bez ktorého nie je schopný zúčastňovať sa na kozmickej tvorivosti.

Čo evolučný impulz vytvára a akým smerom sa uberá jeho tvorivosť? Na túto otázku dáva Živá Etika jednoznačnú odpoveď: „Princípom tvorivého impulzu je rozširovanie vedomia“. Práve tento princíp, žijúci v impulze, rozširuje a mení vedomie pozemského ľudstva. Zo Živej Etiky sa dozvedáme, že energeticko-evolučné impulzy prichádzajú na Zem z Ohnivého Sveta a sú výsledkom jeho kozmického tvorenia. Práve Ohnivý svet je pre hmotný svet planéty Zem tým Vyšším, ktorý určuje kozmickú evolúcia sveta nižšieho. Všetky zmeny v nižšom svete, počínajúc ďalším čiastkovým rozšírením vedomia a končiac veľkými duchovnými posunmi, prichádzajú na Zem z Ohnivého Sveta, ktorému sú v Živej Etike venované až tri knihy. „Evolúcia smeruje ľudstvo,“ hovorí Živá etika, „utvrdením ohňa. Na každom evolučnom stupni postupuje ľudstvo pomocou rôznych impulzov “. Uvedené úryvky zo Živej Etiky nám opäť pomáhajú presvedčiť sa o význame energeticko-evolučných impulzov v tvorbe kozmickej evolúcie. Sú to impulzy, v akejkoľvek prejavenej podobe, ktoré realizujú veľký zákon Kozmu – Vyšší vedie za sebou nižšie. A tohto procesu sa zúčastňujú sochári kozmického života, v pravom slova zmysle.

Filozofia Živej Etiky pred nami odkrýva unikátny proces kozmickej tvorby, ktorej hĺbku zatiaľ moderné ľudstvo nie je schopné postihnúť a preto sa nemôže vedome zúčastňovať rovnakého procesu. “Veru, tvorcovia života tvoria neodvolateľne, spolupracujúc s Kozmickým Magnetom. Títo sochári žijú tvorivým impulzom. Títo sochári zintenzívňujú svoje ohne, aby nasycovali ľudstvo. Títo sochári rozširujú svojimi iskrami vedomia. Vskutku, títo sochári pomáhajú vedomiu prijať kozmické zákony “. Slovo „sochár“ sa najlepšie hodí ku tvorivosti vesmírnej evolúcie, v ktorej zohráva svoju nezastupiteľnú úlohu ohnivá energia evolučných impulzov.

Kto sú však títo sochári? Bezpochyby vysokí duchovia plniaci svoje kozmické poslanie vo všetkých priestranstvách Vesmíru.

N.K.Rerich – Zázrak (Zjavenie Učiteľa) – Чудо (Явление Учителя, 1923)

POSLOVIA KOZMICKEJ EVOLÚCIE

Kozmickí sochári, vysokí Duchovia, kozmickí Hierarchovia sa podieľajú na kozmickej tvorbe a sú úzko spätí s energeticko-evolučnými impulzmi tohto procesu. „Kto prinesie ľudstvu tento životný impulz?“, dočítame sa v Živej Etike. „Kto dá porozumenie jemným energiám? Iba duch so životným  impulzom. Netreba hľadať v utvrdenom fyzickom impulze, ale v upriamenom neviditeľnom ohni, ktorým dýcha život. Takto jemnocitný duch Agni-jóga prináša ľudstvu prejav životného impulzu, preto si ctíme láskavosť ohnivých impulzov. Životný impulz nám takto prináša zavŕšenie – životodarný impulz, ktorý je vlastný Kozmickému Rozumu a ktorým je nasýtené kozmické vedomie. Žijeme tak podľa ohnivého princípu “.

Tu sa objavuje nová osobnosť – Agni-jóg, na ktorého pleciach je úloha sprostredkovať ľuďom to, čo sa prejavilo spolu s vesmírnym impulzom. Význam Agni-jóga v kozmickej evolúcii môžeme vysvetľovať rôznymi spôsobmi, ale jeho hlavnou úlohou je odovzdanie poznania ľudstvu. Agni-jóg žije na Zemi. O jeho úlohách rozhoduje miesto jeho prebývania. Medzi poznaním, prinášaným impulzom a ľuďmi je veľký rozdiel – v úrovni vedomia, vo zvláštnostiach a úrovni rozmerov svetov, v ktorých žijú predstavitelia Vyššieho sveta a samotní ľudia, rozdiel v jazyku a porozumení formuláciám a v mnohom druhom.

Pre kontakt medzi jednými i druhými je potrebný „koeficient“, ktorý by v sebe zlúčil dva svety, Vyšší a nižší. Agni-jóg sa stáva „mostom“ medzi Vyšším a nižším, bez ktorého by nebolo možné prijímať kozmické impulzy. Agni-jóg je jedno z mien predstavujúce takýto druh sprostredkovateľa medzi svetmi. Všeobecnejším menom takýchto tvorcov je „Poslovia kozmickej evolúcie“. Ako obyvatelia Zeme boli Poslovia úzko spätí s predstaviteľmi Vyšších svetov, ktorí boli z času na čas blízko k Zemi a nazývali sa mudrcami, Mahátmami alebo Učiteľmi s veľkým písmenom.

20. storočie bolo prelomovým v mnohých ohľadoch. V obrovských priestranstvách Vesmíru začala kozmická prestavba a planéta Zem bola v jej orbite. Vesmírne zmeny, ktoré sa pripravovali v priebehu niekoľkých predchádzajúcich storočí, dali o sebe vedieť s novou silou. Energeticko-evolučné impulzy, posielané Vyššími svetmi, si vyžadovali realizáciu v pozemských podmienkach. Išlo o zmenu vedomia. Je známe, že predtým existovali tri typy myslenia – mytologické, náboženské a vedecké. Tieto typy vedomia alebo myslenia sa navzájom menili pod vplyvom evolučných impulzov. V 20. storočí sa formuje filozofia Kozmickej Reálnosti. Možno ju považovať za energeticko-evolučný impulz Vyššieho. Obsahovala poznatky o Vesmíre, o zložitej stavbe svetov rôznych stavov hmoty, o novej vede a mnohom ďalšom, ktoré dokazovalo potrebu zmeny vedomia, ktoré sa vo filozofii Kozmickej Reálnosti úplne správne nazývalo kozmické. V Živej Etike boli odhalené nové prístupy k vede a ukázala sa nevyhnutnosť syntézy metafyzickej vedy s empirickou experimentálnou vedou.

Akýkoľvek impulz posielaný z Kozmu na Zem musí prejsť cez človeka, ktorý vďaka svojim kvalitám je schopný uplatniť vedomosti energetického impulzu na planéte a objasniť význam poznaní predložených Vyšším. Inými slovami, toto je proces zavedenia Vyššieho do nižšieho. Mnohí samozrejme nevedia, že sa Nikolaj Rerich a Elena Ivanovna Rerichová stali v 20. storočí Poslami kozmickej evolúcie, vďaka úsiliu a snahe ktorých do kultúry našej planéty prešiel kozmický evolučný impulz. Prvá kniha Živej Etiky mala epigraf: „Do nového Ruska, moja prvá zvesť“. A samotný text impulzu, ktorý prijala Elena Ivanovna, bol v ruštine.

Vzápätí po prvých knihách vznikla „Občina“, ktorú Rerichovci priniesli v roku 1926 do Sovietskeho zväzu. Táto kniha, varovanie pred zrodom stalinistického totalitného režimu, bola druhým znakom pozornosti Rusku zo strany energeticko-evolučného impulzu. Rerichovcom však bolo vydanie tejto knihy zamietnuté. Tretím znakom pozornosti Rusku bolo varovanie pred nemeckým vpádom v júni 1941. Toto varovanie nebolo vedením krajiny prijaté.

Obaja Rerichovci boli vysokými duchmi. Nikolaj Konstantinovič bol veľkým umelcom. Umenie, ktorému sa celý život vážne venoval, ho spájalo s Vyšším a prostredníctvom neho viedlo okolie ku vnímaniu a porozumeniu kozmického evolučného impulzu. Ako umelec videl viac a hlbšie ako obyčajní ľudia. Výsledkom tohto náhľadu boli jeho obrazy minulosti a prorocké plátna o budúcom. Ak vezmeme do úvahy tieto obrazy s ich detailmi a pravdivosťou, vzniká dojem, že ich maľoval s prirodzenosťou. A skutočne to tak bolo. Videl túto prirodzenosť v každom detaile a nálade. Jeho historické náčrty boli úplne reálne. A obrazy i tieto náčrty v celom svojom bohatstve odrážali minulý život. Jeho obrazy mali ešte jednu výnimočnosť – mali vyššiu energiu akou je energia hmotného sveta, ktorý ho obklopoval. Vedome vnímal záblesky osvietenia, vnuknutí jemnej intuície, ktoré neomylne počúval. V jeho práci vidíme prejavy priameho poznania, ktoré Živá Etika považovala za vyšší prejav zdokonaleného ducha.

Ešte na začiatku storočia vytvoril Rerich tri záhadné obrazy, ktoré jeho súčasníci hodnotili rôzne. Nikto z nich a medzi nimi nechýbali ani významní umelci, sa však k objasneniu týchto obrazov nepriblížil. Až po mnohých rokoch vyšlo najavo, že zobrazovali najdôležitejšie okamihy jeho života. Je treba povedať, že všetky tri okamihy úzko súviseli s jeho činnosťou ako Posla kozmickej evolúcie. Vznášal sa nad nimi duch kozmického impulzu a vanulo z nich kozmické Nekonečno.

V popredí maľby „Poklad Anjelov“ (Сокровищe Ангелов , 1905) je vyobrazený meteorit, alebo Kameň, neskôr nazývaný práve takto. Tento Kameň a ohnivá energia s vysokými vibráciami pomohli realizovať myšlienky obsiahnuté v kozmickom impulze 20. storočia.

Na obraze „Vladykovia, nie tunajší “ (Владыки нездешние, 1907) vidíme ľudí vo zvláštnych tmavých odevoch. Obraz, podobne ako „Poklad Anjelov“, bol symbolický a vypovedal o kozmických Učiteľoch a ich mieste prebývania.

Napokon tretí obraz „Kniha Holubia“ (Книга Голубиная, 1911) svedčil o tajomnej knihe spadnutej z neba, ktorá obsahovala poznatky o Vesmíre. Niet pochýb o tom, že to, čo je zobrazené na tomto obraze, bolo symbolom kníh filozofie Kozmickej Reálnosti alebo Živej Etiky.

Meteorit zo súhvezdia Orión, Kozmickí Hierarchovia alebo Učitelia a systém poznania obsiahnutý v Živej Etike – to všetko bude prejavené v 20. – 30. rokoch dvadsiateho storočia a upomenie ľudstvo planéty Zem na čom a kým sa vykonal kozmický impulz, určujúci ďalšiu etapu evolúcie našej planéty.

Tieto tri momenty na úsvite 20. storočia, ktoré vo svojich symbolických maľbách zobrazil Nikolaj Rerich, priamo súviseli s Vyšším, ktoré v kozmickej evolúcii vedie nižšie. Meteorit, ktorý prišiel z hlbín pre nás neznámeho Vesmíru, Kozmickí Hierarchovia a filozofia Kozmickej Reálnosti – to všetko boli súčasti energeticko-evolučného impulzu vyslaného do hmotného sveta planéty Zem pre jej ďalší posun. Rerichovci, ako Poslovia kozmickej evolúcie, boli vo svojej pozemskej práci úzko spätí s týmito okamihmi.

Pokiaľ ide o Elenu Rerichovú, jej poslaním bolo odovzdať ľudstvu Živú Etiku alebo evolučný impulz, ktorého cieľom bolo priviesť na planétu Zem nové kozmické vedomie. Skutočnosť, že práve Elena Ivanovna bola vybraná pre takúto tvorbu, svedčí o jej najbohatšom duchovnom talente. „Vladykovia, nie tunajší“, alebo Učitelia, sledovali jej rozvoj od detstva. Už vtedy videla prorocké sny, ktoré jej hovorili o budúcom. Prichádzali k nej videnia jej minulých životov. Mala najjemnejšiu intuíciu a bola jasnovidná a jasno-počujúca. Bola obdarená vysokým stupňom priameho poznania a zakreslila vízie, ktoré sa pred ňou z času na čas prejavili. Keď som v Indii pracovala s dedičstvom Rerichovcov, našla som celý zväzok výstrižkov s takýmito kresbami na zadnej strane.

Elena Ivanovna mala vysoký intelekt a postupom času vyrástla v najvýznamnejšiu filozofku. Úzko spolupracovala so svojím Učiteľom, čoho výsledkom boli knihy filozofie Živej Etiky. Informácie impulzu prichádzali priamo od Učiteľa. Postupom času sa informácie stávali čoraz zložitejšími a preto si proces spojený s evolučným impulzom vyžadoval zosilnenie energie, ktorú vlastnila pozemská žena Elena Rerichová. Impulz Živej Etiky stúpal stále vyššie a bolo nevyhnutné transformovať energiu Eleny Ivanovny na vyššiu. Táto premena bola nesmierne náročná a zmenila sa skôr na experiment než na obvyklú prácu Učiteľa. Elena Ivanovna bola informovaná o ťažkostiach experimentu. Ju to však nezastavilo. Bola si dobre vedomá, že takáto transformácia zlepší jej vlastnú schopnosť chápať Živú Etiku ako impulz. Vedela tiež, že zmena energetiky Posla-sprostredkovateľa umožní samotnej planéte osvojiť si tento impulz, získať príležitosť pre rozšírenie vedomia a prejsť na novú kozmickú úroveň.

Premena energetiky Eleny Ivanovnej začala, keď Rerichovci prišli do Indie v roku 1923 a pokračovala počas expedície po Strednej Ázii. Okrem toho, Elene Ivanovne bol daná veľká a neľahká úloha vniesť informácie Učiteľa do určitého systému. Túto prácu Elena Ivanovna vykonala bravúrne. Výsledkom bolo, že v rokoch 1924-1937 boli vydané knihy evolučného impulzu, ktoré obsahovali novú vedeckú metodológiu a nový systém poznania, ktoré mali vytvoriť základ kozmického vedomia planéty Zem. Knihy vydané Elenou Ivanovnou sa nazývali:

1. Výzva (Зов).

2. Osvietenie (Озарение).

3. Občina (Община).

4. Agni Jóga (Агни Йога).

5. Nekonečno (2 zväzky) (Беспредельность I., Беспредельность II., ).

6. Hierarchia (Иерархия).

7. Srdce (Сердце).

8. Ohnivý Svet (3 zväzky) (Мир Огненный I., Мир Огненный II., Мир Огненный III.).

9. Óm (AUM) (АУМ).

10. Bratstvo (Братство).

11. Nadpozemské  (Надземное ) (nebolo zverejnené za života Eleny Rerichovej ).

Knihy predstavili hlavné problémy spojené s kozmickou evolúciou a novým kozmickým vedomím pozemského ľudstva. Obsahujú súčasné učenie Vyššieho a perspektívu budúcej pozemskej evolúcie. Elena Ivanovna aj Nikolaj Konstantinovič museli spolu s tým vykonať množstvo evolučných skutkov, ktoré súviseli s poznatkami obsiahnutými v evolučnom impulze. A v týchto skutkoch, alebo skôr tvorbe, zohrala expedícia po Strednej Ázii obrovskú úlohu, ktorá rovnako ako samotné Učenie, nebola doteraz úplne docenená.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s