Energetická stavba človeka

Energetická stavba človeka.pdf

Tieto znalosti nám lepšie pomôžu poznať samých seba na našej Zemi a tiež to, ako súvisíme s energiou kozmu.

Aký je hlavný zákon Vesmíru a mechanizmus jeho regulácie? Žiadne násilie – cestou slobody, lásky a milosrdenstva. Funguje automaticky, či chceme alebo nechceme, či to vieme, alebo nevieme. Stačí najmenšie porušenie, vo vesmíre sa všetko vie. Sledujú to špeciálne systémy  – ak sa sťažuje naše podvedomie, sťažnosť postupuje do informačného poľa a v tej chvíli okamžite pracujú mechanizmy, ktoré všetko navrátia do rovnováhy. Bude „potrestaný“ vinník, avšak  potrestaný nie je správne slovo, bude mu odobraná čiastka energie a predaná tomu, na ktorom bol zákon porušený. Aby sme pochopili ako toto energetické vyrovnávanie funguje, je potrebné vedieť ako súvisíme s energiou, ako sa tento zákon realizuje, ako každú chvíľu získavame informáciu z vesmíru ( informácia je tiež energia ).

Celkovo je človek zložený z dvanástich tiel. Každé z tiel je spojené so zodpovedajúcimi vibráciami vesmíru. Tak, ako každý deň zatiaľ musíme jesť a máme príjem a výdaj potravy, rovnakým spôsobom sa vyživuje každé z našich tiel. Napr. fyzické telo potrebuje fyzické potraviny, využíva energiu z týchto potravín. Z týchto dvanástich tiel, päť voláme vyššími telami a sedem z nich voláme pozemskými alebo pomocnými. Sedem pomocných tiel má spojenie s informačnými poľami Zeme. Fyzické telo s fyzickou, éterické s éterickou, atď. ako je vidieť na obrázku. Ne obrázku je vidieť, ako sa človek pevne zakorenil na tejto Zemi. Človek je tak spojeným svojimi pomocnými telami s telami Zeme.

My ľudia sme prišli sem na Zem z iných planét. Tam sme každý sám rozvinuli svoju energetiku zodpovedajúcu nášmu piatemu svetu Zeme a preto pre ďalší vývoj boli naše duše privedené do tohto sveta. K tomu, že sme sa teda mohli dostať do piateho sveta Zeme, bolo nutné každému z nás prejsť už dostatočne dlhú cestu rozvoja. Bolo treba získať zodpovedajúci kľúč pre vstup do nášho 5. sveta – prišli sme sem s prvými počiatkami vibrácií našich vyšších tiel a s určitým množstvom vibrácií, ktoré sú podobné telám Zeme. Ale tieto vibrácie neboli ešte rozvíjané, boli len vo svojich začiatkoch. To, že sme mali už čiastočne rozvinuté vibrácie, ktoré zodpovedajú vibráciám 5. sveta Zeme, nám umožnilo spojiť sa s informačnými poľami Zeme a doplniť si túto energiu ( energiu zodpovedajúcu informačným poliam Zeme), každý v potrebnom množstve , akoby na „pôžičku“. Mohli sme si túto energiu priamo zapožičať – takže naše nižšie telá nám sú len zapožičané. Vznikla akási zmluva so Zemou, že my, rozvíjajúc sa prostredníctvom 7 zapožičaných nižších tiel, rozvíjame svojich 5 vyšších tiel a tým i tie nižšie. Teraz je nám všetkým jasné, že keď budeme rozvíjať svoje pomocné telá – pomocné vibrácie, budeme tým aj rozvíjať zodpovedajúce telá Zeme.

K tomu, aby sme mohli rozvíjať päť vyšších vibrácií, je treba myslieť, cítiť a rozvíjať vzájomné vzťahy a situácie – formou lásky, harmónie a mieru.

Dvanásť tiel.

Fyzické telo je dobre známe. Je vytvorené z chemických väzieb: kyslík, vodík, uhlík a pozostáva na princípe platnom pre celý vesmír, na princípe bielkovinových väzieb. Je to materiálny fyzický plán, avšak vieme, že sa jedná tiež o energiu, hustú energiu, ktorú nazývame fyzickou, hmotnou, či materiálnou úrovňou. Vo vesmíre však existuje i hustejšia energia. Každé naše telo má zodpovedajúce zmyslové orgány pre vnímanie. My sme však orgány z ostatných energetických tiel väčšinou stratili. Niektorým ľuďom však zostali v podobe intuície alebo tretieho oka.

Pomocné telá.

Každé z nasledujúcich pomocných tiel, okrem aureálneho a efemerického, je vždy upevnené na jednej čakre, preto je nasledujúce poradie také, ako je na obrázku. Mnoho ľudí má iné poradie, preto nie je treba brať toto s definitívnou platnosťou pre každého. Tak, ako je vidieť na obrázku by to bolo optimálne, avšak každý má na Zemi iné úlohy. Takže niekedy je iné poradie pre určitého jedinca správne, ba až žiaduce, vzhľadom k jeho úlohe na Zemi. Omnoho častejšie sa však stáva, že iné poradie tiel je pre daného človeka nesprávne.

Éterické telo, ktoré zabezpečuje chemické životné procesy, sa javí ako dvojník fyzického tela, ale objemom je asi 1,5 cm nad obrysmi fyzického tela. Niektorí ho vidia vo forme hmly (obzvlášť na tmavom pozadí). Keď napr. liečime a pohneme rukou, mnohokrát vidíme, akoby nám za prstami zostával ľahký dym. To je éterická energia.

Astrálne telo, ktoré sa stará o prežívanie emócií má vplyv na ich neurohumorálnu podstatu, je veľmi dôležité pre vypracovávanie vyšších vibrácií. Astrálne telo vyzerá u jednotlivých ľudí rôzne, telá môžu byť tenšie alebo širšie, energie redšie alebo hustejšie. Napríklad existujú ľudia, o ktorých hovoríme, že majú hrošiu kožu, nech im hovoríme čokoľvek, nič s nimi nepohne, nedokážu plakať, ani sa smiať. Títo ľudia majú veľmi husté astrálne telo. Svojim biochemickým magnetizmom má astrálne telo vplyv na kvalitu éterického tela a veľmi silno ovplyvňuje mentálne telo. Astrálna energia zvláštnym spôsobom spája mentálne a éterické telo a spojením týchto troch tiel (astrálneho, mentálneho a éterického) vzniká životný magnetizmus, alebo prejav životného magnetizmu.

Faterálne telo obsahuje tzv. genetický kľúč. Nesie v sebe informáciu zodpovedajúcu za pokračovanie rodu. Toto telo musí mať určitý energetický potenciál, aby pri spojení so zodpovedajúcim telom  milovaného človeka, bolo možné vytvoriť natoľko mohutný potenciál energie, aby sa dala pritiahnuť duša budúceho dieťaťa.

Mentálne telo zodpovedá za procesy myslenia, rýchlosť myslenia, energiu myšlienky.

Aureálne telo obaľuje všetky telá, vytvára akoby škrupinu, ktorá obklopuje a ochraňuje ostatné telá. Neznamená to však, že toto telo nemožno „preraziť“, je veľmi tenké, nežné, jemné. Vo vnútri je naplnené ľahkou hmlovinou efemerického tela.

Efemerické telo akoby spája všetky predchádzajúce telá tak, ako vo fyzickou tele pretkáva všetky orgány krv. Keby nebolo efemerického tela, tak by každé z týchto tiel bolo oddelené a samostatné. Toto telo preniká všetkými telami, okrem ohnivého a karmického tela.

Nižšie pomocné telá sú produktom Zeme a každé, okrem aureálneho a efemerického, je súčasťou informačného poľa Zeme.

Vyššie telá.

Ohnivé telo predstavuje Božiu Iskru, čiastočku Boha v nás. Táto Božia Iskra (ohnivá špirála) sa kedysi oddelila od veľkého „Slnka“, od Boha, Absolútna, Počiatku. Preto v človeku, ako aj v každej trávičke, v každom zvierati, je jeden z elementov Absolútna, ohnivé telo – Božia Iskra. Toto telo má svoj smer otáčania vľavo alebo vpravo ( podľa toho, ako sa človeka doteraz vyvíjal). Smer točenia nie je v žiadnom prípade osudová záležitosť. Každý môže kedykoľvek svoju cestu zmeniť. Ohnivé telo je akýmsi výsledkom našej vývojovej cesty, no aj tak existuje slobodná voľba a každú chvíľu môžeme pracovať na svojej premene.

Javí sa ako os, na ktorej sú namotané všetky ostatné telá. Toto telo preniká do človeka až pri jeho prvom nadýchnutí po narodení, cez karmické telo, ktoré vytvára tzv. karmický kanál. Pokiaľ ohnivé telo do dieťaťa nevstúpilo, nie je ešte celým človekom. Sú v ňom síce prítomné vyššie vibrácie, ale stále chýba to najdôležitejšie – Božia Iskra. Toto telo formuje centrá, ktorým hovoríme „slniečka“, ktoré tvoria centrá čakier. Týchto hlavných centier má človek osem – sú to stredy čakier a ôsme je Kundalini.

Kundalini je podobné slniečko, ale nesie vibrácie všetkých ostatných čakier, všetkých tiel. Toto slniečko predstavuje rezervu, ktorú o. i. využívame v momente fyzickej smrti, kedy sa táto energia uvoľňuje. Aby sa dali všetky telá s okamihu fyzickej smrti „vytiahnuť“ z fyzického tela, je potreba obrovského množstva energie a práve v tom hrá veľkú úlohu energia Kundalini.

Karmické telo je telo veľmi vysokého energetického stupňa a nesie v sebe informácie o všetkých našich doterajších karmických úlohách. Počnúc karmickou úlohou presahujúcou niekoľko inkarnácií, karmickú úlohu konkrétnej inkarnácie, až po tie najmenšie úlohy, týkajúce sa každodenných procesov. Všetko, čo sme robili, o čom sme premýšľali – všetko je tam uložené ako v knižnici. Toto telo je tiež nositeľom veľmi dôležitej informácie, akú má každé telo hustotu a na akú čakru bude upevnené. Keď prebieha proces vyplňovania embrya týmito telami pozdĺž kanála karmy – informácie karmického tela zabezpečujú potrebný poriadok tak, aby tieto telá boli správne za sebou v poradí, ako je potrebné, aby teda v správnom poradí zaplňovali vyvíjajúce sa embryo.

Nirvanické telo je zodpovedné za spojenie s veľmi vysokým informačným poľom vesmíru, ktoré sa tiež nazýva „Svätý Duch“ alebo „Nirvána“. Ľudia, ktorí sa naučili prijímať informácie z nirvanického informačného poľa, môžu čerpať informácie o akejkoľvek udalosti vo vesmíre a nachádzajú sa vo zvláštnom stave vedomia tzv. Nirváne a tým i v blaženosti.

Metalitické telo má v sebe informáciu a potrebnú energiu pre prechod do iných časopriestorových dimenzií – formuje informácie a možnosti pre následné (budúce) prechody.

Procesuálne telo zodpovedá za informačné spojenie s inými svetmi.

Týchto päť vyšších vibrácií v systému tiel človeka sa javí ako osobnosť človeka, dušou človeka. Tu sa zhromažďujú všetky informácie – dáta, ktoré sme získali počas celej našej vývojovej cesty. Sú to tie vibrácie, ktoré lákajú všetkých okolo, kvôli čomu vytvárame záujem vesmíru, o čo sa zaujímajú opačné (negatívne, deštruktívne) sily vesmíru.

Zhrnutie: Spravidla sú telá vytvorené tak, že sa upevňujú na čakrách, na týchto slniečkach. Existujú však telá, ktoré nemajú svoju čakru. Je to ohnivé telo, ktoré však tieto slniečka tvorí, potom karmické telo a tiež aureálne a efemerické telo. Ani fyzické telo nemá svoju čakru. Ostatné telá majú podobnú stavbu, to znamená, že sa upevňujú každé na jednu čakru.

Pre telá, ktoré majú čakru platí, že zo zodpovedajúceho informačného poľa sa každé z nich v mieste vstupu namotáva ako izolácia na os tela ohnivého s karmickým telom a na každej čakre necháva časť svojej energie. Hlavný podiel energie zostáva na čakre, kde je telo upevnené. Všetky telá s čakrou sa teda omotávajú až ku Kundalini a potom sa vracajú k výstupu, späť do informačného poľa, z ktorého vzišli.

Karmický kruh

Existuje ešte jeden dôležitý energetický útvar, ktorý sa nazýva Karmický kruh. Niektorí ho poznajú pod pojmom Impulzný kruh. Nachádza sa vo výške 10-15 cm nad hlavou. Môžeme si to predstaviť tak, ako keď sa robí hrniec z hliny na hrnčiarskom kruhu, točí sa a má tvar lievika. Keď sa karmický kruh točí pomaly, je nízky, ak sa točí rýchlejšie, zdvíha sa nahor. Karmický kruh je výsledkom nášho súčasného života a všetkých energetických procesov, ktoré v tejto inkarnácii prebehli. Začína sa formovať ihneď po narodení, ale vtedy nie je aktívny, a postupne človek na základe svojich myšlienok, citov a činov tento kruh rozvíja.

Reálne to vyzerá nasledovne:  Všetko začína z emócií – emócie predstavujú naše astrálne telo a to tvorí smer točenia (napravo alebo naľavo), svoju intenzitu, rýchlosť a rozmer – potom sa táto energia (informácia) z astrálneho tela zdvíha ku mentálnemu telu a začína formovať naše myslenie. Výsledok týchto procesov postupuje vyššie k duchovným telám, postupuje stále vyššie na základe vyšších a vyšších vibrácií. Konečný výsledok všetkých našich životných procesov, smerov a rýchlostí sa prejavuje a zaznamenáva v karmickom kruhu.

Zhrnutie: prijímame energiu pre svoje pomocné telá od zemských informačných polí vo forme emócií. Tieto energie prechádzajú cez naše pomocné telá, a záleží na nás, ako ich zušľachtíme. Tým začínajú byť jemnejšie a postupujú do duchovných tiel a tým vlastne vyvíjame svoje duchovné telá. A to je práve to, čo tak potrebujeme – zušľachťovať hrubé energie na jemné a rozvíjať takto svoje jemné energetické telá. Keď dokážeme svoje emócie ovládnuť, keď naše myšlienky bez ohľadu na tieto emócie budú čisté a keď i naše činy budú čisté, toto znamená, že sme energiu zemských informačných polí dokázali zušľachtiť ( prepracovať na duchovnú), vytvorili sme tak zvýšený konštruktívny potenciál svojho karmického kruhu. Keď toto nedokážeme , tak ho naopak znižujeme. Každá myšlienka, každá emócia sú energie a majú vplyv na karmický kruh.

Podvedome sa každý z nás snaží dosiahnuť rýchlosť (rotáciu) karmického kruhu vyššiu, než je rýchlosť (rotácia) ohnivého tela. Podľa toho formujeme svoje karmické úlohy. Počas každej inkarnácie je potrebné napracovať duchovnú energiu, ktorú získavame v priebehu riešenia životných situácií a ktorá sa hromadí nad našou hlavou vo forme karmického kruhu, s určitým energetickým potenciálom. Pokiaľ tento potenciál bude vyšší ako rýchlosť rotácie ohnivého tela, splnili sme karmickú úlohu, nemusíme ďalej zostávať vo fyzickom tele, preto podvedomie môže začať formovať situáciu odchodu z fyzického tela.

Keď splníme všetky karmické úlohy v piatom svete, dosiahneme potrebnú rýchlosť ohnivého tela, na základe tejto rýchlosti môžeme „vyletieť“ z časopriestoru 5. sveta systému Zeme. Pokiaľ bude chýbať potrebná rýchlosť ohnivého tela, budeme sa stále inkarnovať do 5. sveta Zeme alebo jemu podobného sveta. Keď človek dosiahne na ohnivom tele vyššiu rýchlosť ľavotočivú, potom sa dotyčný inkarnuje do nižších svetov. Pokiaľ získame dostatočnú pravotočivú energiu ohnivého tela a potrebnú kvalitu, potom najčastejšie prechádzame do 6. sveta systému Zem.

Rýchlosť rotácie ohnivého tela sa mení v okamžiku fyzickej smrti človeka, kedy sa na základe rýchlosti karmického kruhu ovplyvňuje rýchlosť točenia ohnivého tela tak, že keď bude ohnivé telo po smrti vychádzať cez karmický kruh, ten roztočí ohnivé telo ešte rýchlejšie (podľa napracovanej rýchlosti  a potenciálu karmického kruhu). Môže ho ale i spomaliť, alebo zmeniť potenciál (smer) točenia, to záleží na kvalite karmického kruhu.

Inakšie, počas života zostáva ohnivé telo nezmenené. Stáva sa napríklad, že určitý človek má pravotočivé ohnivé telo, ale prežil život ako „zlý“ človek, plnil deštruktívnu karmickú úlohu a získal ( napracoval ) ľavotočivý karmický kruh. Vo chvíli odchodu z fyzického tela sa u tohto človeka môže zmeniť točenie ohnivého tela naľavo. A rovnako sa môže stať aj opačne.

Základné farby hlavných čakier

Sahasrara – fialová

Ažna – modrá

Višudha – bledomodrá

Anahata – jasnozelená

(podčakryAna/vesmír vo mne/  a Hata/ja vo vesmíre/ ružové)

Manipura – citrónovo žltá

Svadhistana – ružová

Muladhara – malinová

Príklady nesprávnych farieb:

Muladhara – červená

Svadhistana – oranžová

Manipura – tmavožltá

Hata – hnedá

Správny smer točenia všetkých hlavných čakier je vždy doprava, pri pohľadu zhora. Všetky farebné prejavy (škvrny, trhliny a pod.), ktoré narušujú správnu farbu čakry, sú nežiaduce.

Pokiaľ majú ľudia neprávne farby čakier, prejavuje sa to napr. týmto spôsobom: červená Muladhara má v sebe náboj agresivity, oranžová Svadhistana nechápe sex ako duchovnú lásku ku druhému človeku opačného pohlavia, ale vníma ho len v hrubých vibráciách. Tmavožltá Manipura znamená túžbu po moci,  peniazoch a energetické vykorisťovanie. Hnedá Hata poukazuje na nadmerný egoizmus.

V skutočnosti majú byť teda iné farby čakier, ako ich ľudia poznajú z rôznych publikácií. Farby sú správne u človeka, ktorý prečisťuje svoju energie vibráciami lásky a snaží sa ísť duchovnou cestou. Literatúra toto skreslenie farieb popisuje ako normálne farby. Pretože ak sa vezme 100 ľudí a u 90 sa nájdu tieto farby, potom sa bude myslieť, že to tak má byť. Ale to sú farby pozmenené opačným programom ku duchovnosti, deštruktívnym programom. Týmto bol zmenený náboj týchto čakier, ich kvalita.

Je treba vedieť, že zodpovedajúce informačné polia Zeme sú tiež zašpinené a preto, ak berieme túto energiu na vstupoch, preniká táto nečistota do našich tiel. Keď však budeme otvárať Anahatu a ohnivým telom čistiť túto energiu, budeme takto kontrolovať čistú farbu svojich čakier a tiel – staneme sa čistiacou stanicou, budeme prijímať znečistenú energiu a odovzdávať čistú. Takto budeme pomáhať našej planéte. Iste všetci rozumieme, že keď čistíme túto energiu pre planétu, čistíme ju taktiež pre seba.

Čo je to jasnovidnosť?

Jasnovidnosť je schopnosť dostávať svoje energetické telá do rezonancie so zodpovedajúcimi informačnými poľami vesmíru alebo planéty Zem. Táto rezonancia sa analyzuje Adžnou, ktorá ju prevádza na obrazy, automatickú písmo, telepatiu, kresby a rôzne druhy liečiteľstva ( v prípade, že liečitelia liečia automaticky, bez toho, že by o tom premýšľali). V závislosti na to, čo človek v sebe rozvíja, aké rezonancie sa učí cítiť, na takom stupni sa nachádza jeho stupeň jasnovidnosti. Pokiaľ človek rozvíja v sebe nižšie hrubé vibrácie a učí sa ich analyzovať Adžnou, sníma informácie z informačného poľa Zeme. Môže odčítavať informácie o niečom primitívnom pozemskom, napr. kde sa práve nachádza určitý človek, kam išiel a pod..

Keď však pravidelne otvárame Anahatu, postupne sa u nás rozvíja jasnovidnosť na vyšších vibráciách a my začíname odčítavať informácie z úrovne Anahaty, Višudhy a vyššie, vrátane nirvanického tela.

Pokiaľ sme ľuďmi, sme obmedzení fyzickým telom. Avšak je veľmi dôležité myslieť a to nie je možné bez mentálneho tela. Mentálne telo patrí ku telám pomocným, pozemským, ale keďže svojou štruktúrou sa veľmi podobá vesmírnym informačným poliam, môže s nimi splynúť a chápať ich informáciu. Mozog nikdy nemôže pochopiť všetko, pretože je trojrozmerný. Preto existujú myšlienky a mentálne telo ( mentálne je možné sa dostať kdekoľvek).

Pri pohľadu na obrázok vidíme, že do nás vstupujú a vstupujú rôzne energie. Môžeme sa naučiť prijímať informácie z každého tohto vstupu na Adžnu. Každá čakra má plný sortiment všetkých vibrácií a preto Adžna môže analyzovať všetky vibrácie avšak len vtedy čisté vibrácie, keď budú kontrolované ohnivým telom a otvorenou Anahatou. Preto v každom v nás je obrovský nástroj k tejto práci, každý z nás je kúsok vesmíru, ktorý dokáže veľmi mnoho. Keď sa naučíme očistiť ho, všetky čisté informácie nám budú dostupné.

Ak však tieto informácie spracovávané Adžnou nečistíme tým, že budeme otvárať Anahatu, potom budeme odčítavať zašpinené informácie a teda nebudú vždy pravdivé.

Prečo je dôležité ohnivé telo a Anahata.

Všetky ostatné telá okrem ohnivého majú totiž vstup a výstup v určitých vrstvách informačných polí Zeme a vesmíru. Jediné telo, ktoré má len vstup (z Absolútna), ale nemá výstup, je ohnivé telo. A práve preto je táto energia čistá, nemôže sa nijakým spôsobom zašpiniť, zaniesť programami temných síl. Je to priame spojenie s Bohom. A práve touto energiou je nutné čistiť energiu ostatných tiel tým, že budeme otvárať Anahatu. A práve iba touto energiou možno správne liečiť, s otvoreným srdcom, energiou lásky.

Kundalini.

Ohnivé telo končí slniečkom Kundalini. Kundalini je dôležitý orgán, ktorý má svoje kanály v každom z tiel, okrem karmického a ohnivého tela. Kundalini nimi periodicky cirkuluje, spája ich a prečisťuje. Obrovský potenciál tejto energie sa využíva v momente smrti človeka, pre odchod do potrebnej medzi-inkarnačnej vrstvy. Touto energiou sa dajú robiť doslova zázraky, liečiť ľudí, prečisťovať seba a pod..

Existuje tzv. kundalini jóga. Avšak treba si radšej dobre rozmyslieť, pokiaľ bude niekto túto a podobné činnosti skúšať, pretože veľmi často sa potom stáva, že človeku chýba po fyzickej smrti energia pre prechod do potrebnej medzi-inkarnačnej vrstvy. Potenciál tejto energie využívajú jogíni na prečistenie svojho tela.

Prejavy Kundalini sú úplne spontánne, pokiaľ človek rozvíja svoje energetické telá cestou dodržiavania kozmických zákonov, v slobode, láske a milosrdenstve. Neodporúča sa vedome (zámerne) pracovať s Kundalini.

O ohnivom tele a a otváraní Anahaty.

Je veľmi dôležité naučiť sa otvárať Anahatu, pretože všetko, čo budeme v živote robiť, každú udalosť v živote, každú myšlienku, možné problémy, všetko sa máme naučiť očisťovať a kontrolovať ohnivým telom cez otvorenú Anahatu.

Hlavná ochrana je naša rezerva v podobe ohnivého tela. Všetky ostatné vibrácie majú vstupu a výstup a sú teda dostupné pre iné civilizácie a môžu pre ne predstavovať útočnú „zbraň“ z vesmíru. Mnohí meditujú a hovoria si, že cez nich tečie energie z vesmíru. Avšak je treba si uvedomiť nakoľko je táto energia rozdielna. Energia väčšinou neprichádza čistá, je potrebné ju rozlišovať, vedieť odkiaľ prichádza. Energia, prichádzajúca z informačných polí Zeme je tiež znečistená. Preto s týmito prúdmi nemožno pracovať, liečiť alebo používať túto energiu pre seba. Všetky galaktické centrá síl opačných k nám, pracujú proti nám práve na týchto vibráciách, ktoré majú vstup a výstup. Jediné, čo zostalo čisté je ohnivé telo. Teda je len jedna možnosť, pracovať prostredníctvom neho. Našou hlavnou úlohou je teda naučiť sa napojiť na túto nekonečnú rezervu čistej Božskej energie a pracovať výhradne s ňou.

Ako už bolo povedané, správna cesta vedie cez otvorenú Anahatu. Je to vibrácia lásky, keď budeme do ohnivého tela vstupovať cez lásku, potom máme istotu, že sa napojíme do duchovnej sily, na čiastku Boha, Absolútna, pretože táto vibrácia je jedna z najhlavnejších v konštruktívnom vesmíre.

Existuje rôzny stupeň otvorenia Anahaty. Možno ju otvoriť tak, že pocítime teplo, je možné s týmto pracovať a ďalej rozvíjať a býva i taký stupeň otvorenia, ktorý nazývame stavom Ješuy. Je to také otvorenie, taký zážitok, že si to človek zapamätá na celý život a bude snívať o tom, aby sa mu to zopakovalo. Je to moment, kedy slzy tečú prúdom a duša sa „trhá“ na kúsky, pretože je cítiť utrpenie každej trávičky, každého človeka, máme pocit sunáležitosti so všetkým živým na planéte, v celom vesmíre. Tento zážitok nás nemôže opustiť. Vtedy človek cíti všetko s druhými – radosť, bolesť, utrpenie. V tej chvíli miluje všetkých ľudí, pretože oni, to sú on a keby ho v tej chvíli aj pribíjali na kríž, plakal by láskou k nim, pretože oni nevedia, čo činia. Keď sa naučíme žiť v takomto stave, je to najvyššie, čo môžeme na Zemi dosiahnuť. Pokiaľ ľudia liečia v tomto stave, môžu cez seba prepustiť takú kolosálnu energiu, také množstvo svetla, že ľudia sa okamžite alebo veľmi rýchlo uzdravujú.

Niektorí sa možno zaujímajú o jógu. Existujú systémy, ktoré chvália Manipuru a myslia si, že jej prostredníctvom sa možno dostať na ohnivé telo. Pokiaľ sa však chceme dostať na ohnivé telo cez iné frekvencie ako frekvencie Anahaty, hrozí veľké nebezpečenstvo, že sa nedostaneme na správnu cestu. Meditácie sú len vstupné vráta, ale ku tomu aby sa vráta otvorili, je potrebná láska.

Je treba si uvedomiť, že každý z nás môže očistiť svoju dušu len tým, že sám bude žiť v láske, s otvoreným srdcom. Jedine láska v najvyššom pojatí nás môže oslobodiť zo zdanlivo nekonečného kolotoča znovuzrodení a otvoriť nám cestu do toho sveta, po ktorom túži duša každého z nás, kde vládne láska a kde pre zlo už nezostáva miesto. Jedine láska nás priblíži tomu, čo vyžaruje lásku a svetlo, čomu my ľudia hovoríme Boh, Absolútno.


*Zdroj:
Zdroj k tomuto článku neexistuje. Na internete, knižne, v časopise a pod. nikdy podobný článok nevyšiel. Prepísal, resp. spracoval som jeden dávny materiál, ktorý som dostal na mojom prvom a poslednom kurze pred 25 rokmi od jednej pani z Ruska. Je to môjmu srdcu drahý materiál, preto ho zdieľam týmto spôsobom.
Advertisement

5 myšlienok na “Energetická stavba človeka”

  1. Zdravim,, vela som o tom cital, o cakrach, energiach, a vibraciach. Som rad ze som tento clanok precital, a verim ze to tak malo byt. Obohatil ma o nove poznatky a doslo ku korekcii istych informacii. Som rad hlavne koli tomu ze som nevedel kde mam konkretne zacat, co sa tyka ocisty a otvarania cakier. Dakujem za skvele info a prajem pekny den.
    Aloha, Noro

  2. Veľmi zaujímavý článok. Len je škoda, že nie je uvedený zdroj. Smiem vedieť, odkiaľ pochádzajú tieto informácie? Ďakujem.

  3. Dobrý deň Janka. Asi nie je možné uviesť zdroj k tomuto článku lebo myslím, že neexistuje. Na internete, knižne, v časopise, nikdy podobný článok nevyšiel. Prepísal, resp. spracoval som jeden dávny materiál, ktorý som dostal na mojom prvom a poslednom kurze pred 25 rokmi od jednej pani z Ruska. Je to môjmu srdcu drahý materiál, preto ho zdieľam týmto spôsobom. Prajem Vám všetko najlepšie pre Vaše dni. A.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s