Svet lásky je veľmi blízko

Mnohokrát si poviem, že budem mlčať, ale dôvody, prečo nakoniec píšem, sú silnejšie ako vôľa a určujú smer slovám, napriek tomu, že o pár hodín sa vyslovenému prúdu slov čudujem a túžim byť nato radšej dlho ticho …  Nie som zrejme s touto skúsenosťou sám. Avšak nutnosť, vzhľadom na čoraz vážnejšie podmienky na Zemi, je každým dňom výraznejšia. V predzvesti nasledujúcich chvíľ, je potreba výjsť so slovami na povrch neobyčajne silná.

Túžim priniesť slová o Svete, ktorý je človeku neopakovateľne blízky. Tak blízky, že v tomto čase, je možné cítiť vôňu z jeho predmestí a záhrad, je možné počuť tichý šepot modlitieb z chrámov, palácov, pagôd alebo jednoduchých horských príbytkov. Túto vôňu je možné cítiť, keď sa v láskavých okamžikoch života, prechádzaš prírodou, šťastný, plný blízkosťou priateľov a krajiny Lásky v Tebe. Duch spolupatričnosti a bratstva je pôvodom práve z tejto Krajiny. Mnoho sa spomína o mimozemských civilizáciách, objavujú sa zmienky o technicky vyspelých hierarchiách, avšak o posvätnom Svete, najbližšom k človeku, nie je slov veľa.

Blíži sa čas, kedy Niečo pohne ľudskou osobnosťou. Môžeme cítiť,  že sa blíži posvätný víchor, ktorý zatrasie s človekom a Zemou. Kto vydrží, ten musel byť pripravený, kto vytrvá, ten musel poznať. Svet Lásky je veľmi blízko k Planéte Zem. Je tak blízko, že vytvoril na Planéte Zem svoje Predmestie. Týmto prekrásnym miestom, označenom ako Zem boha Indru, možno prejsť do posvätnej zeme krištáľovej bezpodmienečnej Lásky, do najvyššieho paralelného sveta Zeme.

Iste ste počuli o čarovnej krajine na sever od Himalájí, ktorú obýva duchovná civilizácia, vlastniaca neobmedzené poznanie, žijúca v harmónii so zákonmi Vesmíru, bez násilia, vojen, plná milosrdenstva, súcitu, múdrosti a lásky, ktorá je poznaním. Lámovia v Tibete, Indii, Číne s tajomným tichom a svätou úctou ukazujú na hory na Severe, k príbytkom Bohov, kdesi za najvyššími končiarmi bielych vrchov Himalájí, kde sa Zem dotýka modrej oblohy. Po celej Ázii sa rozprávajú legendy o vznešenom kráľovi Rigden Djapo, ktorého vojsko jedného dňa zíde z hôr a zachráni Zem a ľudstvo pred záhubou. To vojsko príde z veľkej Šambaly.

V Himalájach, v nedostupných vrchoch a údoliach, skrytých pred ľudskými očami, nachádza sa prechod do inej skutočnosti, do paralelného sveta Zeme, do Vesmíru Praotca, ku civilizácii Mahátmov a Ochrancov ľudstva.

Snáď čitateľ odpustí slová, ktoré sa blížia skôr poézii, ako reálnym faktom. To je však zámer. Je zámerom v Tebe vybudovať most k ďalšej realite, skutočnosti, pretkanej imagináciou a fantáziou, schopnosťou vnímať vyššie  paralelné svety zemského systému. Toto je práve tá Krajina, ktorá je Domovom človeka.

…kiež by si ľudia uvedomili, akými viditeľnými a neviditeľnými cestami môžu spolupracovať. Kiež by porozumeli, ako môžu zvýšiť svoju pevnosť spoluprácou s Bratstvom. Keby aspoň pomysleli na spoluprácu, ktorá môže byť prejavená v každej chvíli. Ale ľudia sa nielen nepribližujú myšlienkou k Bratstvu, ale dokonca považujú myšlienku na Bratstvo za pochabú. Ktokoľvek môže uplatniť moc myšlienok v ktorejkoľvek chvíli, avšak je treba porozumieť, že v Našom Pohorí pretrváva neutíchajúca pomoc ľudstvu. Jediná takáto myšlienka vytvára prúd energie a posúva vedomie ku službe ľudstvu. Ona našepkáva, že láska k ľudstvu je možná, i keď pozemské podmienky často robia zložitým predstaviť si takúto možnosť. Nech myšlienka o jestvovaní Bratstva napomôže otvoriť srdcia. Potom bude zjavená spolupráca, nie však ako povinnosť, ale ako radosť. Každá kvapka potu práce, každá bolesť za ľudstvo, žije v srdci. Sláva všeobjímajúcemu srdcu…

Ľudské srdce. Koľko sa popísalo o jeho význame. Každý človek, na otázku kto je, podvedome rukou ukáže na stred hrude a odpovie: „ To som Ja“. Okultné náuky hovoria o ceste oka a o ceste srdca. Učitelia a proroci oslavujú srdce a zástupy ho zatracujú.

Dnes, práve srdečná čakra hrá pri transformácii človeka významnú úlohu. Prostredníctvom nej sa človek otvára duchovným svetom, jej lúčom sa aktivujú ostatné duchovné energetické  telá, ostatné čakry. Tieto sa následne harmonizujú, nalaďujú sa na božskú pieseň, na nebeský tón. Prostredníctvom nej sa lúč vedomia človeka dotkne svojej podstaty, dotkne sa božskej iskry, hlboko v človeku natrvalo spojenej so Stvoriteľom života. Vesmír bol stvorený ako tón Lásky. Obrovské pravotočivé víry myriárd životných foriem sa vydali na svoju cestu sebazdokonaľovania. Cesta srdca bola odozvou na harmonické tóny Stvoriteľovej harfy. Avšak po krajoch sa začali tvoriť i ľavotočivé víry. Dualita na základe nepopierateľnej slobodnej vôle začala svoju existenciu.

Na Zemi sídli veľká civilizácia pravotočivého Vesmíru, Bratstvo, Biela Krajina Mahátmov, krištáľovo znejúca ako najjemnejšie zvonky. Jej názov v našom svete je Šambala.

Vyššie svety sa hierarchicky rozprestierajú Vesmírom a jej obyvatelia sú svojou podstatou bezpodmienečnou láskou, poznaním a  pomocou. Po celé veky dohliadajú na vývoj ľudstva, v kritických okamihoch mu posielajú svojich Poslov a Učiteľov. Z týchto svetov pochádzajú všetky inšpirácie a podnety, ktoré viedli k významným objavom, pozdvihujúce ľudstvo na ceste rozvoja. Sú to cenné objavy v duchovnosti, umení, architektúre, medicíne, geografii, fyzike, chémii, matematike …

…každá myšlienka sa môže stať tvorivým úsilím cieleným k dobru. Sila myšlienok je veľmi veľká. Buďte pripravení použiť toto na prospech sveta. Láska je mocná sila, ktorá živí existenciu všetkého vo Vesmíre. Láska je sila udržiavajúca svet: všetko, čo je pre ňu vykonané, zaručuje právomoc univerzálneho zákona. Len s láskou ku všetkým môžete poraziť tmu. Prineste lásku všade tam, kam idete. Skoro porozumiete, ako vám pomôže na všetkých vašich cestách…

Vyššie paralelné Svety sú usporiadané hierarchicky, bytosť, ktorá napracuje príslušný potrebný duchovný potenciál, vystupuje do hierarchicky vyššieho sveta.

Najbližšie k nášmu kontinuu je Slnečný Svet. Obývajú ho jemné, rozvinuté osobnosti, mnohé so skúsenosťami nespočetných vtelení v našom kontinuu. Keď splnili všetky podmienky a dosiahli potrebné kvality, nemusia sa vracať do fyzického tela a pokračujú v rozvíjaní duchovnosti v tomto Svete. Karmickou úlohou bytostí v tomto svete nie je karma. V našom chápaní, ich hlavnou úlohou je rozvíjať pocit zodpovednosti, súvisiaci so spolupatričnosťou, pomocou a súcitom. Ľudia vo fyzických telách majú tento pocit len v začiatkoch, prejavujúci sa ako pocit pomoci druhému. Osobnosti v tomto svete venujú všetko svoje bytie pomáhaniu, konajú energetické činy. Jednou z ich hlavných náplní je vyberanie si žiakov v našom kontinuu, prostredníctvom ktorých pomáhajú nášmu svetu v rozvoji.

Nakoľko je to možné, v rámci zachovania zákonov slobody, pomocou svojich žiakov sa snažia dohliadať na každý detail v našom svete. Vnášajú do všetkého svoju pomoc a keď majú žiakov, takto vzniká spojený organizmus žiak – Učiteľ.

Nad Slnečným svetom sa hierarchicky nachádza svet osobností archanjelov a apoštolov. Aj tieto bytosti majú svojich žiakov na Zemi, hoci plnia i mnohé iné úlohy súvisiace so správou, ochranou a inšpiráciou v našom kontinuu a na iných planétach.

Vyššie svety tvoria jeden celok, bytosti v nich majú spoločné vedomie. Spoločné vedomie pôvodne existovalo i v našom svete, avšak postupne, ako sa ľudia odkláňali od svojej pôvodnej karmickej úlohy, znečisťovali svoje energetické telá, strácali prirodzené schopnosti a boli nútení nahradzovať ich technikou. Vo vyšších svetoch, v každej chvíli, ktokoľvek môže prijať informáciu o ktorejkoľvek bytosti v jeho svete aj na inej planéte. Vnímajú čisté obrazy, čisté znalosti. Keď získajú správne vibrácie, dostávajú kľúč k tomu, aby prešli do hierarchicky vyššieho sveta.

Najvyšším svetom na našej planéte je samotná Šambala. Je to svet vysoko rozvinutých božských bytostí, Učiteľov ľudstva. Všetko vo svete existuje vo forme vibrácií a  práve zvuk najjemnejších zvonkov najlepšie vystihuje vibrácie tohto sveta. Tento svet plní úlohu akéhosi kurátora na planéte Zem. Zaoberá sa riešením otázok medzi paralelnými svetmi, medzi Zemou a ostatnými planétami. I keď je to veľmi mocná civilizácia, ľudia im stále menej umožňujú pomáhať riešiť svoje problémy. Podstatu tohto sveta tvorí láska, sloboda a milosrdenstvo, nikdy sa násilím nemiešajú do riešenia pozemských otázok. Bytosti z tohto sveta môžu pomôcť len natoľko, nakoľko sú ľudia svojou láskou schopní sa k nim priblížiť. Jediný lúč svetla z tohto sveta by dokázal očistiť Zem od tmy, napriek tomu to oni nemôžu urobiť, bolo by to násilie.

Preto je treba, aby človek pochopil, že jediná cesta k Bohu vedie cez jeho otvorené srdce.

Šambala nie je kompaktná zem, ako náš svet, má viacej rozmerov, je to systém svetov. Jeden z týchto rozmerov tvorí vstup do tohto systému. V tomto rozmere sa nachádza aj celá Zem, ktorá sa volá Zem boha Indru. Všetci ľudia, ktorí sa snažili mentálne dostať do Šambaly boli v Zemi boha Indru, pretože do ďalších rozmerov nie je pre človeka možné, vzhľadom na energetickú stavbu, preniknúť. Šambala je najvyšším duchovným svetom v systéme Zem, ale vo vesmíre existujú ešte vyššie a vyššie hierarchie. Všetko sa rozvíja a vývoj je nekonečný.

…Nebeské Dary sú v ľudskom vedomí vždy spojené so svetelnou rýchlosťou. Všetko z Najvyššieho, všetko Zhora prirodzene usmerňuje ľudskú predstavivosť ku Svetlu, ku žiarivému, ku neodkladnosti … Nielen zriedkavo vyvolení sú povolaní starať sa o kvitnutie Nebeských Darov. Tieto by však mali byť nesené s najväčšou láskou a obklopené najlepšou obetou, vzdávaním, ktoré je schopné len ľudské srdce.

Iste, nejeden človek by sa chcel stať žiakom a mať Učiteľa z vyššieho sveta. Podľa toho, čo v sebe rozvíjame, čím sme bližšie k určitým energetickým štruktúram, odtiaľ priťahujeme zodpovedajúce duše. Čím viac rozvíjame svoju duchovnosť,  jemné energetické telá, tým lepšie môžeme naväzovať kontakty s vyššími svetmi. Práve vyššie vibrácie našej duše zodpovedajú vibráciám týchto svetov. Aby sme mohli toto rozvinúť, potrebujeme otvárať srdce, naučiť sa milovať. Naučiť sa žiť neustále v láske, žiť s otvoreným srdcom, kontrolovať svoje emócie a myšlienky.

Keď sme dostatočne čistí, máme rozvinuté potrebné vibrácie, potom duša, ktorá sa má stať našim Učiteľom, nás pojme do svojho mentálneho tela. Naše mentálne telo (umiestnené na srdečnej čakre), sa spojí s vibráciami Učiteľa, vibrácie sa vzájomne zladia, a vznikne jednotný organizmus žiak – Učiteľ. Od tohto okamžiku sme pevne spojení s láskavou bytosťou vyššieho sveta. Učiteľ nás nikdy neopustí a bude vždy pomáhať. Zväzok je zviazaný v srdci, Učiteľ miluje bezhraničnou láskou svojho žiaka, mnohokrát veľmi blízku bytosť z minulých vtelení na Zemi. Je veľkou zodpovednosťou, uchovávať tento zväzok v čistote a prostote. Každou negatívnou emóciou, každou negatívnou myšlienkou ubližujeme Učiteľovi. Ako jeden mentálny organizmus, s každým pádom, klesne so žiakom aj Učiteľ, s každým výstupom, s ním vystúpi. On však nepovie ani náznak výčitky, nasleduje vždy svojho milovaného žiaka. V ťažkej chvíli, celé Nebesá sú pripravené pomôcť ochrániť takéto vzácne spojenie, Učiteľ – žiak, ktoré je budované v neľahkých podmienkach na rozhraní  fyzickej Zeme a jemno-hmotného Sveta. Čitateľ vie iste pochopiť, akým šťastím je pre Učiteľa a jeho svet, keď jeho žiak rozvíja jemné vibrácie lásky, cnosti a vzácne morálne vlastnosti. Skutočne, na Nebi je v tej chvíli veľká kozmická slávnosť.

… tvorivosť zahrňuje vnútornú silu a je preniknutá posvätným ohňom srdca. Preto na ceste ku Hierarchii, na ceste Veľkej Služby, na ceste Spoločenstva, žiarivá cesta srdca je jedinou syntézou. Ako môžu byť lúče prejavené a vyžiarené, ak plameň nie je utvrdený v srdci? Je to práve kvalita magnetu, ktorá je obsiahnutá v srdci. Týmto veľkým pravidlom je nasýtená najvyššia tvorivosť. Týmto je dosiahnuté každé naplnenie, každý zväzok, každé kozmické zjednotenie. Akým prostriedkom môže byť položený základ veľkých krokov? Skutočne, iba cez srdce. Takto sú oblúky vedomia spojené, zlúčené jeho ohňom. Udržme v pamäti prekrásnu príťažlivosť a pôvab magnetu srdca. Skutočne, strieborný lúč, jediné pradivo, ktoré spája Učiteľa so žiakom, je veľký magnet srdca. Zväzok medzi Učiteľom a žiakom utvrdzuje podstatu všetkých evolúcií…

Zvláštnosťou a nádherou Zeme boha Indru je v tom, že je vytvorená z energie myslenia. Tí ľudia, ktorí sa mohli dostať do tohto rozmeru Šambaly videli každý niečo iné, pretože svojimi myšlienkami formovali obrazy, ktoré sa tým zhmotňovali. Ľudia, ktorí mohli vidieť tento Svet boli neuveriteľne čistí, preto predstava o kráse u nich vytvárala nádherný obraz. Videli priezračné jazerá, hory, lotosy, pagody, záhrady, vznešené chrámy. Videli to, čo bolo formované ich vlastnými čistými myšlienkami.

Ľudstvo má týmto na dosah nádherný kvet duchovnej inšpirácie. Niť spájajúca tento Svet s ľudským našepkáva, že človek má narábať so svojim kontinuom s nekonečnou láskou a opaterou. Človek sa môže sa od boha Indru a jeho Zeme inšpirovať, vniesť jeho božské ideály krásy a poznania na pozemskú úroveň, pre blaho všetkých ostatných. Podľa jeho príkladu, človek môže zjemňovať svoje energetické telá a tak následne zjemňovať telo Planéty Zem. Takto bolo ustanovené na počiatku, kedy začal projekt spoločnej karmy ľudských bytostí a Zeme. Trojrozmerný hmotný svet je jedným z prejavov tohto Sveta, každý kamienok, kvet, je s ním svojou iskrou neviditeľne spojený. Naša Zem je skutočne záhradou a predmestím duchovného sveta Šambaly.

Medzi Šambalou a trojrozmerným svetom existujú priechody, niekoľko výstupov a jeden vstup, ukryté vysoko v horách a hlboko v oceáne. Duša človeka nimi môže dočasne preniknúť do tohto sveta. Z času na čas dochádza k dočasnému prepólovaniu, kedy sa vstup mení na výstup a naopak. Tak sa niektorí ľudia môžu dočasne svojimi vyššími telami do Šambaly dostať. Mnohokrát ani netušia, že boli v paralelnom svete Zeme a sú presvedčení, že sa nachádzali v našom svete.

…bol čas, keď bola len jedna viera, jediné uzdravujúce volanie – zachrániť ľudstvo od biedy nevedomosti, v mene Toho, ktorý prvý učil bratstvu a solidarite všetkých ľudí. Ako je to teraz? … svet zahalil svetlo pravdivého poznania a sebectvo nedovoľuje jeho opätovné vzkriesenie.

Aké je posolstvo Šambaly pre túto dobu? Posolstvo Bratstva leží v srdci každého človeka. Posolstvo Mahátmov  je ukryté v jemnom šepkaní Učiteľov k ľudskému vnútru. Pre každého človeka sú v jeho vnútri uchovávané slová pre jeho cestu, pri zachovaní jeho individuality, s jemným zreteľom ku potrebám celku. Hlas vo vnútri človeka hovorí o raste vedomia, o poznaní, urýchlenej dobe a uplatnení duchovnosti v každodennom živote. Hovorí o etike, morálke a kultúre, o syntéze týchto cností v ľudských vlastnostiach, pri utváraní každodennej osobnosti. Hovorí o vymanení sa z pút karmy, pochopením zákonitostí života, kedy malé je podobné veľkému, mikrokozmos je podobný makrokozmu. Hovorí o veľkej premene človeka. Z nevedomej bytosti sa stáva kozmická bytosť, vedomá zákonov Vesmíru, utkaná z jemných pradív bytia, podobná dúhe a jej Stvoriteľovi. Hovorí o evolučnej niti, ktorá pretkáva všetky stvorené svety, vyššie bytosti pomáhajú nižším, Učiteľ pomáha žiakovi. Učiteľ sa však stáva zároveň žiakom svetov vyšších a žiak, učiteľom nižších úrovní bytia. Vnútorný hlas hovorí o zodpovednosti, o pochopení života a narábaní s pozemskou realitou s láskou a porozumením. Zem je palác Ducha. Je palácom tvorivých snov Boha. A človek sa musí odvážiť dotknúť sa tohto sna, tak, ako sa rukami a nohami dotýka fyzickej sféry zeme.

Naostatok, vnútorný hlas hovorí o bratstve a o budúcej novej Zemi.

V novej ére má veľkolepú úlohu spolupráca. Spolupráca bytostí na rovnakej evolučnej úrovni a spolupráca medzi vyššími a nižšími úrovňami bytia, tvoriace jednotnú niť tvorenia. Niť tvorenia, ako ohnivé telo, božská iskra, prichádza z nekonečna, z Pôvodného Zdroja, od Stvoriteľa života. Pretkáva všetky svety a zabezpečuje právomoc univerzálnych zákonov. Od nej sa odvíjajú tvorivé víry, prekrásne svety, Vesmíry. Neočakávanými tvorivými prejavmi zhmotňuje myšlienku Boha na všetkých úrovniach, pôvabne predbieha všetky ostatné prejavy a zabezpečuje evolúciu a posun života dopredu, ku konečnému naplneniu a zjednoteniu. Človek v tejto dobe je volaný spolupracovať s Bratstvom, Bielym svetom. Jeho srdce je vstupnou bránou k tejto spolupráci. Myšlienka na spoluprácu tvorí ochranný štít, zväzok je upevňovaný každodennou prácou, každodennými skutkami pre dobro Vesmíru, pre súcit k ostatným bytostiam.

Práve v jednoduchosti života, nie vzdialenom od rušných chvíľ života, sa tvorí nový svet. Nová Éra prejde do kontinua Zeme ľudskými rukami. V spolupráci s Učiteľmi z vyšších svetov nastane zlatá éra ľudstva, svätá doba, kedy kvapôčky srdca z fontány boha Indru otvoria vo vedomí človeka ďalšiu bránu k bezbrehému poznaniu, porozumeniu a vnímaniu skutočnosti ako Pravdy. Učitelia vedia ako viesť svojich žiakov. Vedú ich nie za ruku, ale ku prameni vlastnej mysle, vlastného poznania. Vyššie svety túžia vidieť ľudí slobodných, ako samostatne tvoriace bytosti, ako súčasť celku bratstva a spolupráce.

Takto, až nastane čas, pri krátkej zastávke pri starobylom symbole spravodlivých Váh, budeme mať možnosť sami urobiť prvý krok do vesmírnej rodiny, Spoločenstva a Bratstva bytostí Otca.

Nech všetkým čitateľom pomáha láska a svetlo srdca k uskutočneniu tohoto vznešeného cieľa.

…aby bolo možné postúpiť, i o krok, ku Jemnému Svetu, nech je vedomie priťahované ku Najkrajšej Záhrade. Toto je naše volanie –  bez  malých pochybení…

Svet lásky je veľmi blízko.pdf

Advertisement

2 myšlienky na “Svet lásky je veľmi blízko”

  1. Na vyjadrenie vďačnosti za pomoc a Lásku od týchto vysoko rozvinutých bytostí nenachádzam slová. Veď to ani nepotrebuje žiadny komentár, len otvoriť srdce dokorán a už ho nezatvárať.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s