Výzva

Tieto slová sú pre tých, ktorí sú nerozhodní. Pre tých, ktorí váhajú. Ktorí v sebe nesú nesmelé, nerozhodné vedomie. Pre tých, ktorý v obave o osobnú slobodu, odmietajú rozhodnúť sa.  

   

Tento článok je volaním mladej generácie. Na zemi je množstvo bytostí, ľudí, milujúcich život, vnímajúcich bytie ako krásu a vzájomnosť. Máme radi šľachetnosť, vznešenosť a otvorenosť.

 

Pre nás je pravda všetkým i keď od nej nezávisíme. Pre nás je služba ľudstvu prirodzeným stavom bytia, i keď si slúženie neuvedomujeme. Pre nás je krása vesmíru smerodajnou a bytostnou i keď na nej nenástojíme. My kráčame s jasnou ideou, prinášajúc víziu čistého sveta, víziu jasných myšlienok a šľachetných pohnútok. My nesieme všetky ideály staroveku. My nesieme všetky myšlienky nového veku.

 

Pred prahom novej Éry s nami stoja vyššie svety, s energetickou a materiálnou podporou. Je s nami planéta zem, okolité obežnice slnka a hviezdy. Je možné odmietnuť tieto dary? Je možné nezachvieť sa pred predstavou spriaznenosti nového osudu? 

 

K zemi doliehajú volania vesmíru, vo forme svetlých energií. Energie navracajú všetky životné prejavy do pôvodnej formy. Energie pravotočivého vesmíru, slnečného vetra, podporujú všetky formy a tvorivé prejavy, súhlasné s ich rotáciou. Mnoho počúvate o harmónii a súlade. Skutočne, nie je zložité prijať slnko ako základ svojej energetickej stavby. Možno ešte mnohému nerozumiete, ale otvorením sa zmene a prijatím nasledovnej doby, umožníte vedomiu prijímať krok po kroku pravdivé záznamy o vás, o vašom raste, o procesoch, ktoré práve prebiehajú na zemi

 

Slnečný vietor prechádza i vami, možno vnímate vnútorný záblesk volajúci ku zmene. Tento vnútorný záblesk môžete vnímať ako psychický záchvev, vnútorný tlak. Tlak, ktorý je otázkou vesmíru, akou cestou sa vydáte. Tento záblesk postupne uvidia všetci na zemi. Nie je na zemi bytosť, ktorá by nebola vystavená tomuto pozvaniu. Človeka volajú svety jeho domova. Svety domova jeho duše. Tieto svety v určitej chvíli splynú s informačnými poliami Zeme. Bude ich možné vnímať vedomím ako súčasť ľudskej skutočnosti. Možno si v zábleskoch vedomia spomeniete na chvíle z dávnej minulosti. Spomienka vám môže ukázať váš domov. Tam vy patríte. Nie ste bábkou, opakujúcou mechanické pohyby. Nie ste bezduchý prístroj, čakajúci na povely manipulačných programov.

 

Ste duch, nekonečne slobodní a nezávislí.

 

Iste cítite v sebe znamenia. Nemôžete byť vyňatí z pôsobenia kozmických síl na život na zemi, z pôsobenia planét a ďalekých hviezd. Avšak môžete byť vyňatí z tejto chvíle, prenesení ďaleko od potreby a nutnosti sa rozhodnúť. Deštrutívne energie, pôsobiace na zemi, sa snažia ovplyvniť práve procesy vášho rozhodovania. Predurčený chod vesmíru, osud a evolúciu vesmíru, však nemožno zastaviť. Môžete byť fyzicky prenesení na kraj všetkých svetov, avšak vaše rozhodnutie vás môže vrátiť späť na pôvodnú cestu. Musíte sa rozhodnúť. Máte jedinečné právo sa rozhodnúť. Máte nekonečnú moc sa meniť, zdokonaľovať a učiť sa.

 

Môžete prejsť potichu popri tejto výzve, môžete zmeniť svoj názor. Vesmír je otvorený každej zmene. Vesmír rozumie, že každý na ceste sa mýli. Vesmír rozumie, že napraviť sa dá mnohé. Vesmír je otvorený každej úprimnej prosbe. Vesmír odmení každú túžbu po návrate domov. Miesta je vo vesmíre je pre všetkých dosť.    

Zástava vyšších svetov o blízkej zmene a novej zemi už veje nad ľudstvom. Veľkí a tichí ľudia už otvárajú svoju náruč. V tichosti je potvrdzovaný závet Učiteľov ľudstva. V hrudiach horí oheň srdca nového sveta. Má význam mu odolávať? Má význam popierať blízku predurčenú budúcnosť? Nový svet nesú oddaní a múdri ľudia v každodennom živote.

 

Mení sa vo vás vnímanie a pochopenie reálnej skutočnosti. Možno beh sveta nasilu meniť? Možno sa postaviť oproti veľkým vlnám kozmických energií, čeliť vesmíru a prírodným živlom v mnohonásobnej presile, vlastným telom? Postaviť sa oproti, znamená pomalé seba-zničenie. Verím, že toto počujete. Verím, že tomuto rozumiete. Vydajte sa na cestu s novým duchom vesmíru. Môžete mať úctu k starým zvykom, starým čašiam, na terajšej hostine sa však podávajú nové podmienky, nové nádoby. Pre mladých duchom sa nalieva zázračný nápoj. Nerozhoduje vek fyzického tela. Nápoj krásy, lásky a poznania je predurčený pre planétu zem. Vráťte sa na cestu rozvoja kvalít svetla. Duch vo vás je silne priťahovaný novými energiami. Vojdite takto do novej Éry.

 

Možno budete v sebe cítiť previnenie z doteraz prejdenej cesty. Nikto vás však nebude odsudzovať. Deti nového sveta nejdú cestou tmy. A slnko života svieti rovnako na všetkých.

 

Možno budete cítiť, že na cestu nemáte dosť síl. Otec zeme a vesmíru má však nekonečne veľa príbytkov pre unavených. Je množstvo bytostí, ktoré vám podajú ruku.

 

Možno budete cítiť nedôveru pred prvým krokom do neznáma. Ak však nájdete v sebe  kúsok odvahy vykročiť a urobíte niekoľko krokov vpred, vašou odmenou bude radosť z rastu, učenia a poznávania nového.

 

Možno budete cítiť strach. Ale či strach nie je obava, že môžete všetko stratiť? Už od narodenia vám nič nepatrí. Bez vecí človek prechádza po smrti fyzického tela na ďalšiu stranu existencie. Preto strach môže byť zmenený na vďačnosť a radosť z každodenného bytia.

 

Počuli ste mnoho sľubov o veľkom bohatstve. Cesta nového sveta vám sľubuje poznanie a múdrosť ducha. Skúste zvážiť hodnotu daru chamtivého obchodníka s hodnotou daru osamelého pocestného. V mnohom, málo je veľa. A veľa je biedne málo.

 

Počuli ste o veľkých schopnostiach, ktorými môžete byť obdarení. Cesta srdca vám však dá navyše bohatstvo lásky a odpustenia. Srdce vám dá schopnosť pozrieť sa na seba pravdivými očami a uniesť bremeno prvých sklamaní. Srdce vám bude hovoriť pravdu o vás samých, povzbudzovať vášho ducha,  vlievať vnútornú silu a túžbu po zdokonalení sa. Srdce vám sľúbi vernosť pri ceste k ideálu vás samých.  

 

Iste vám hovorili o slobode a nadradenosti. Avšak bez vedomia Počiatku vesmírov sa nepohne list na vetve stromu. Jeho vedomie preniká hierarchiou bytostí každou čiastkou prejaveného vesmíru. Je mnoho individuálnych slobôd, každá z nich však v určitej chvíli duchovného rozvoja, stáva sa putami a neslobodou, vedúcou ku vyššej slobode. Nový svet je postavený na slobodných základoch a dobrovoľnosť, akceptovanie jedinečnosti každej bytosti, sú prvými podmienkami vstupu do jeho éry.

 

Sami určujete smer vašej cesty. V súčasnej epoche oddelenia dobra od zla, sú rozhodnutia rešpektované bezvýhradne. Avšak všetky osobné rozhodnutia sú dané na misku váh osudu každej bytosti. Karmický zákon je spravodlivý a nestranný systém. Rozhodnutím otvárate cestu do vesmírov podľa vyžarovania a vibrácií vášho vedomia, vašej vyslanej myšlienky. Rozhodnutím môžete prijať požehnanie predurčeného osudu zeme, požehnanie svetov vášho domova, prípadne ho odmietnuť.

 

Nech vám vo vašom rozhodovaní pomáha odvaha a optimizmus. Nech svetlo budúcnosti nasmeruje vaše každodenné rozhodovanie. Nech sú vaše nasledujúce kroky urobené vami samými. Ste slobodní a váš domov čaká na svojich dávnych obyvateľov.

 

Na ceste za vlastným ideálom buďte noví. Každé ráno sa rodí nové slnko. Buďte aspoň trochu podobní slnku. Vstaňte a vydajte sa na cestu. Novosť je dar, ktorým vám je darovaný novým osudom. Je predpovedané, že zem prevezmú noví ľudia. Byť novým, znamená vykročiť novou tvorivou cestou. Byť novým znamená stať sa postupne človekom s vedomím nekonečného vesmíru, s vedomím nekonečne rozširujúceho sa poznania.

 

Cesta nahor je nekonečná. Poznanie je nekonečné. Proces cesty pozostáva z neustáleho učenia, rastu a poznávania. Noví ľudia vo svojom vnútri cítia hlboké morálne a kultúrne základy života. Vaše vnútro, vo svojom základe, znie s týmito zákonmi. Princíp harmónie, vo svojej hĺbke, je blízky každej duši. Harmónia je pra-základ, ktorý pretrváva ako svetlo v duši každej živej bytosti. Včerajšok je ponaučením pre dnešok. Dnešok je myšlienkou, ktorá tvorí budúcnosť. Vy ste myšlienkou budúcnosti.

   

Nádych a výdych sprevádza všetky javy vesmíru. Nech je ukončený váš hlboký výdych a nech sa s úľavou nadýchnete čerstvého vzduchu. Vykročte s predsavzatím mladosti ducha. Pozrite sa na krajinu vôkol vás. Uvidíte množstvo krás prejaveného vesmíru. Vesmír je krása tvorenia, sebavyjadrenia a sebauvedomenia.

 

Iste vás poučovali a zastrašovali. Ale každá pieseň má svoju ozvenu. Vráti sa k pôvodcovi ako znásobené echo jeho vlastných myšlienok a činov. Zvuk nemožno spútať železnými okovami pozemskej hmoty. Naopak, zvuk dokáže zjemniť a meniť pozemskú hmotu. Je možné dosiahnuť ideál súladu zvuku a hmoty. Zvuk je kvalita priestoru. Vy ste zvuk harfy vesmíru. To, čo je vo vás malé, má v sebe zárodok veľkého. Malá vlastnosť v sebe vlastní počiatok veľkého charakteru. Vlastnenie na úkor druhého, v sebe nesie aspoň malú iskru budúcej šľachetnosti a štedrosti. Túžba po zdokonalení je zakorenená v hĺbke každej živej bytosti.

 

Tí, ktorí zastrašujú, budú o niekoľko chvíľ klopať na dvere svetla. Tí, ktorí ovládajú druhých, budú o niekoľko chvíľ zahanbení. Súťažte s týmito podmienkami vašim duchom. Duch je sila, ktorú v určitom dosiahnutí nemožno poraziť. Čas veľkej zmeny sa blíži. Všetky vedomia budú postavené pred veľké svetlo jednej Pravdy. Jedni počas svojej cesty prijali slnko, ako základný stavebný princíp svojej bytosti. Druhí zvolili mesiac a jeho princíp. Jedni prijali cestu lásky, milosrdenstva a zodpovednosti, druhí cestu ovládania a egoistického vlastnenia na úkor druhých. Cesta svetla alebo cesta tmy. Je zjavné, že tento proces rozdelenia, je prorokmi predpovedaný posledný súd.

Avšak merajúc rozhodnutia, tento alegorický súd, je vyslovený každým človekom. Apokalypsa je čas rozhodnutí. Rozhodnutiami človek prechádza cez nitky udalostí a prepína sa na ďalšie a ďalšie cesty. Neste v srdci všetky vaše veľké rozhodnutia.

 

Slnečná cesta znamená cestu nahor v hierarchii svetov Praotca. Mesačná cesta znamená cestu v hierarchii svetov Pramatky. Praotec a Pramatka sú prejavené protipóly základnej ohnivej energie vo vesmíre. Pravotočivý pól a ľavotočivý pól jednej energie, vytvárajúcej vesmíry, galaxie, sústavy planét, obežnice, bytosti so slobodnou vôľou. Za akýmkoľvek procesom vo vesmíre, či je to vyslovené slovo alebo pohyb planét, stojí jedna z týchto dvoch polarít energie. Za každým procesom vo vesmíre stojí rozumné vedomie, zastupujúce jednu z dvoch polarít energií. Rozlišujte v každom životnom prejave, zázname, tieto dve živé vedomia, dve navzájom protichodné sily, silu tvorivú, konštruktívnu a silu deštruktívnu.  

 

Už starovekí mudrci naznačovali cestu ukončenia utrpenia. Je možné postupne poznať množstvá tajomstiev vesmíru, preskúmať najodľahlejšie kúty galaxií, dosiahnuť najvyspelejšiu technológiu, avšak kolobeh nesúladných príčin a následkov činov je možné odstrániť len kvalitou bytia v systéme bezpodmienečného rešpektovania ostatných bytostí. Cestou lásky a slobody.  Toto je cesta  naznačená v srdci každej bytosti. Touto cestou je možné dosiahnuť súlad hmoty a ducha. Ušetrime čas, utrpenie možno skrátiť. Tí, ktorí sa nevzdajú ovládania druhých, odídu do svojich vesmírov.

 

Nech vám je na začiatok nápomocná úprimná snaha. Začnite svoju cestu teraz. Je veľmi málo času. Udalosti na zemi naznačujú, že nastáva čas posledných udalostí. Všetko je v ľudských silách. Neodsudzovanie a chápanie prebiehajúcich procesov vám pomôže v stúpaní nahor. Neodsudzovanie je matkou duchovnosti. Zodpovednosť je dcéra duchovnosti. Budúci ľudia vnímajú pozemské a vesmírne javy bez odsudzovania, vo výhradnej zodpovednosti za svoje myšlienky a konanie. V novej Ére prislúcha právom múdrosť pochopenia kozmickému človeku.

 

Vydajte sa na cestu ku Slnku. Nech dynamizmus, radosť, novosť, optimizmus i spravodlivosť sú vám vodiacimi smermi. Majte radi svoju krajinu. Majte radi svoju zem. Zem je domovom pre mnohých, ale patriť môže len slobodným v duchu. Nie je úžasná výzva stať sa spolupracovníkom, ochrancom svojej krajiny? Nie je úžasné ochraňovať zem? Spolupodieľať sa na práci vyšších svetov a byť svedkom vlastnej zmeny, neustáleho sebazdokonaľovania, spolupráce s jemnými rovinami bytia?  

Učte sa už teraz poznávať. Učte sa učiť seba samých. Spolu prijímajte, rozlišujte, trieďte poznatky, ktoré k vám prichádzajú, ku prospechu seba samých a tým aj ostatných. Stúpajte nepretržite nahor. Pracujete na svojom zdokonalení, nasledujte svoj vnútorný hlas, nasledujte ideál, ktorý nesiete so sebou. Nasledujte svetlo svojej duše. Duša prehovára cez otvorené srdce.

 

Človek prišiel obstáť vo veľkej skúške. Koleso času už ukončuje svoju obrátku. Špirála evolúcie končí ďalší evolučný závit. Vesmír predurčil planéte zem prechod na vyššiu evolučnú úroveň. Predurčenie však nie je výsledok. Predurčenie je veľký vesmírny predpoklad. Nastáva jedinečná doba. Vedomie každého človeka sa spolupodieľa na evolúcii zeme. Evolúcia zeme závisí na konečnom slobodnom rozhodnutí každého človeka.

 

Mnohí prechádzajú svojim životom skúškou ohňom. Mnohí prekonávajú na ceste neľahké skúšky. Individuálne osudy, individuálne karmické vzťahy a úlohy, požadujú individuálne riešenia. Je čas splatiť svoje dávne dlhy, vykonať svoje dávne úlohy. Dlžník sa teší, keď môže oslobodiť svoje vedomie od ťarchy záväzku. Je doba zvláštnych urýchlených udalostí. Vnútorným postojom ku akejkoľvek udalosti môžeme napredovať priamou cestou nahor. Vnútorná rovnováha je najbezpečnejšou cestou cez ťažkosti a prekážky života. Zachovajte rovnováhu, lásku a pochopenie v akejkoľvek udalosti. Zachovajte vedomie ochrany a pomoci v akejkoľvek chvíli. Počiatok vesmírov, bytosti svetlých svetov, držia ochrannú ruku nad tými, ktorí sa vydali na cestu k Nim. Sily svetla môžu byť s človekom natoľko, nakoľko im to on dovolí svojou láskou. Každú udalosť v živote prijímajte ako životnú lekciu s pochopením, múdrosťou a rozvahou.

 

Snažte sa nahliadnuť do svojho srdca. Vo vašom srdci je plán vašej duše. Snažte sa žiť výnimočný tvorivý život v podmienkach, ktoré sú vám dané. Hľadajte riešenie v udalostiach, ktoré vás stretajú na základe vášho životného plánu. V nich sa rozhodujte a hľadajte riešenia. Buďte nepredvídateľní, tvoriví vo vašom rozhodovaní. Nájdite úplne novú možnosť sebavyjadrenia, buďte bádatelia, priekopníci, prineste nové myšlienky, nový náhľad, nový spôsob práce. Toto sú vaše veľké duchovné výzvy. To sú vaše príležitosti. Takto sa zdanlivé karmické prekážky zmenia na príležitosti ku duchovnému rastu. Srdce a svetlá myseľ sú odvážne. Srdce je spojené s budúcnosťou. Ako žiarivá niť spája prítomnosť s budúcimi udalosťami. Buďte múdrymi tkáčmi, ktorí starostlivo tkajú svoju budúcnosť a budúcnosť zeme.

 

Cesta nahor sa podobá na cestu stúpania na vysoký vrch. Tí, ktorí vystúpia na vrchol hory vidia ďaleké horizonty. Sú nadchnutí pôvabom stvorenia, harmóniou ďalekých svetov. Celý vesmír je pretkaný pradivom krásy. Na ceste nahor sa nebojte ničoho. Na ceste nahor choďte neohrozene. Sú mnohé blízke duše, ktoré vám podajú ruku. Stúpajte opatrne, rýchlo a múdro. Je málo času.

 

Nech vám pomáhajú dobrí priatelia. Nech vám pomáhajú prejavy krásy na zemi. Viďte krásu v prírode, v tvorivých umeleckých dielach, v bytí samotnom. Hľadajte príklady harmónie, jednoznačnosti sebavyjadrenia, ochrany a spolupráce v prírode. Skladajte svoju mozaiku. Zbierajte úlomky svojej bytosti, ktoré boli dávno roztrúsené. Nech vám pomáha váš Ochranca. Nech vám pomáha Otec, Počiatok vesmíru. Nech vám pomáhajú všetky bytosti, spriaznené s vašou cestou.

 

Zem patrí človeku. Hlboko v srdci a v mysli človeka horí znak Bielej Zeme. Láska a svetlo ľudí sú predurčené pre novú zem. A človek pre ňu môže vykonať svoju veľkú, jedinečnú úlohu. Vykročte do novej Zeme.

Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s