You are currently browsing the monthly archive for apríl 2009.

Človek je volaný opäť na svoju pôvodnú cestu. Človek je volaný ku zmene vedomia. Človek je volaný pomáhať planéte Zem a všetkému živému na nej. Stratená Niť je opäť vložená do sveta. Touto Niťou je žiarivé pradivo ľudského srdca, spojené s Hierarchiou. Táto Niť znamená obnovenie dávno zabudnutej spolupráce s vyššími evolučnými rovinami. Práve myšlienka na spoluprácu, otvára človeku brány do Vyšších svetov. Myšlienka na spoluprácu otvára ochranný štít vôkol Zeme.

Proces spolupráce medzi evolučnými rovinami je jednotný energetický organizmus. Takto je oheň Vyšších svetov transformovaný cez srdce človeka do priestoru Zeme. Očistný plameň už horí na Zemi. U mnohých ľudí sa otvárajú ohnivé energetické centrá, ktoré osvetľujú a liečia priestor Zeme. Požehnaním pre Zem a Vesmír je oheň týchto ľudí.

Evolučné roviny sa zlučujú vo všetkých svojich hierarchiách. Prírodní duchovia, duchovia živlov, bytosti jemno-hmotných svetov, spolupracujúce Civilizácie, vkladajú svoje vlákna do Nite nového života na Zemi.

Biele Bratstvo vysiela svojich zástupcov. Láskaví ľudia, plní súcitu, sa spájajú do spoločnej energetickej práce, každý idúc svojou cestou. Stĺpy pravotočivých vírov očisťujú Zem od nesúladných programov.   

Sloboda je predurčená pre novú Zem. V novej Ére budú odstránené rozdiely medzi Vyššími svetmi a Zemou. Každý pôjde slobodne svojou cestou, nasledujúc slnko Počiatku Vesmíru. Jednotný organizmus Hierarchie Bratstva nadobudne znovu svoju platnosť. V skutočnosti, rozdiel medzi svetmi nikdy neexistoval. Ľudstvo, Biele Bratstvo a Hierarchie Vesmíru boli vždy Jedno.

 

Jeden Svet, jeden Vesmír. Bratstvo Zeme a Slnko Vesmíru.

Ako možno nastúpiť na túto cestu? Ako možno nájsť stratenú Niť? Srdce vie.     

 

Radosť nech vám svieti na vašej ceste tvorivosti a spolupráce.  

Priatelia, vydajme sa cestou Slnka na neopakovateľné dobrodružstvo.

Nová Éra, je upriamená na pravotočivú energiu Praotca. Súhlasné energetické prúdy prenikajú poliami Zeme. Starodávna matrica Zeme, prenáša a láme tieto prúdy do nových fyzických realizácií, podmienených energetickými programami v kauzálnom poli Zeme. Tieto programy sú súčasťou globálneho vedomia ľudstva, tak isto matrice, cez ktorú sa lámu vesmírne energetické prúdy. Programy očisťovania, vytesňovania opačne rotujúcich energií sa prejavujú v trojrozmernom priestore. K stretu dvoch energií dochádza vo všetkých rovinách Zeme. Neviditeľné energetické zápasy, rovnaké po celom Vesmíre, ovplyvňujú citlivé organizmy ľudí.

Mnohé treba vydržať, mnohé treba priniesť do cieľa. Na dávnych obrazoch na východe boli maľovaní svätci, nesúci tajomnú, vzácnu skrinku prikrytú látkou. Táto skrinka je symbolom tajomstva, ukrytého v každom človeku, smerujúcemu ku Svetlu. Predstavuje hlboko osobnú výpoveď na ceste každého človeka. Predstavuje nekonečne cennú informáciu, ktorú duchovnosť každého človeka pre Vesmír znamená. Duchovnosť je súbor všetkých skúseností, ktoré bytosť počas svojich nespočetných vtelení získala. Duchovnosť je silná energetická informácia. Predstavuje drahocenný poklad, ktorý každá bytosť nesie a ochraňuje hlboko vo svojom vnútri. Predstavuje Hierarchiu Sveta, to najcennejšie, čo na Zemi je, svetlo Srdca, zdroj Dobra, Krásy a Poznania.

Preto je o tento poklad v celom Vesmíre veľký záujem.

Preto je každý čin vykonaný pre Hierarchiu Bratstva veľmi cenený. Bratstvo vie, že životné podmienky sú v súčasnosti veľmi ťažké. Podmienky sú natoľko zložité, mnoho sa stráca na ceste cez pole života. Konať svetlé činy je oveľa ťažšie. Každý, kto sa vydal na Cestu pomáhaním silám Svetla, stal sa viditeľným pre sily opačných energií. O to ťažšie sa kráča spolupracovníkom Svetla počas ich každodenného života.

Nech človek nesie svoju duchovnosť opatrne a s najväčšou starostlivosťou. Je volaný strážiť klenotnicu svojich duchovných skúseností. Nech vyvinie v sebe úsilie pre odolávanie napätiu, vytvorenému podmienkami stretu dvoch energií v kontinuu Zeme. Sila vedomia je veľká. Ľudské vedomie vie pracovať s kozmickými procesmi. Nech v sebe rozvíja kvality opačné ku energiám, ktoré mu núkajú pozemskí vládcovia. Milované je vždy ochraňované s najcnostnejším citom. Preto nech je myšlienka na Bratstvo, Hierarchiu, ľudskú duchovnosť, opatrovaná s najväčšou možnou láskou. Hierarchie Bratstva sú vždy pripravené odpovedať úprimnej prosbe človeka o pomoc.  

 

Myšlienkou možno vytvoriť ochranný štít pred nepriateľskými strelami. Myšlienkou, presvetlenou Učiteľovou láskou, možno pohladiť svoje energetické telá, svoj obal aury a udržať ich takto v čo najväčšej čistote. Myšlienkou na  Bratstvo a ich neutíchajúcu ochranu, možno vytvoriť pevné spojivo medzi energetickým systémom človeka a Vyššími hierarchiami. Človek sa takto môže stať nezraniteľným v energetickom zmysle. Predpokladom je oheň ľudského srdca spojený s Ohňom Učiteľa. Učiteľ z Vyššieho sveta pomôže vybudovať takéto spojenie. Spojenie je vytvorené cez oheň srdečnej čakry a spaľuje všetky temné energie, ktoré sa snažia preniknúť do energetickej sústavy človeka. Ochranný štít vytvorený Učiteľom obaľuje auru človeka a planie žiarivými modrými plamienkami. Všetky šípy vystrelené na nositeľa tohto štítu sú odrazené späť na strelca, alebo spálené v ohni štítu.

Sila myšlienky človeka je veľká. Myšlienka preniká živým priestorom Vesmíru a zanecháva v ňom svoje stopy. Myšlienka je tvorivá energia. Myšlienka sa prvotne podieľa na programovaní kauzálneho informačného poľa Zeme. V akej kvalite človek, ako jedinec myslí, tak bude programovaný kauzálny priečinok udalostí v jeho osobnom živote. V akej kvalite ľudstvo, ako celok myslí, v takej kvalite budú v kauzálnom poli vytvorené príčiny budúcich pozemských udalostí. Malé je podobné veľkému a na základe pozemských udalostí je možné rozumieť vesmírnym procesom.

Pri pozornom vnímaní možno pozorovať hnedý plyn obklopujúci planétu. Stav atmosféry, prítomnosť plynov myšlienok, majú zásadný vplyv na pohyb Planéty. Majú zásadný vplyv na procesy prebiehajúce vo vnútri Zeme. Myšlienky ľudstva po stáročia uplietli nesúladný koberec obklopujúci planétu Zem.    

Preto Bratstvo prichádza s volaním Krásy a Poznania. Upriamuje ľudskú myseľ na najkrajšiu pozemskú záhradu. Upriamuje ľudskú myseľ na paletu jasných farieb a zvukov. Práve od kvetov a ich vôní možno odhadnúť krásu Vyšších svetov. Kvety sú poslami Vesmíru Otca na Zemi. Práve od lupeňov ruže možno odhadnúť symetriu otvorených ľudských dlaní smerom k Počiatku Vesmíru. Práve takto možno odhadnúť symetriu energetického víru, vytvoreného súhlasnými ľudskými srdciami.

Vo vetre, v burácaní mora možno počuť dupot vojov bieleho vojska. V šume rieky možno počuť vlnenie energií ďalekých Svetov. Nad obzorom žiari dúha so svojimi farbami a pripomína farebné spektrum ľudských energetických centier. Pripomína ľuďom zmluvu Bratstva s ľudstvom, o vzájomnom prepojení, láske a spolupráci.

Ak sa človeku podarí utíšiť hovoriacu myseľ, ďaleko, na horizonte vedomia, zaznie neobyčajné Volanie. Tento Spev volá človeka na svoju Cestu. Na nekonečnú Cestu duchovného rozvoja. A toto Volanie po chvíli ustane, aby sa vo vedomí človeka zachovala túžba, jasná spomienka, ktorá mu nedovolí opustiť jeho následnú Cestu. A človek je schopný nasledovať túto žiarivú spomienku na Domov, až do konca všetkých svetov. Vo viere v túto spomienku, stáva sa samostatnou bytosťou, schopnou samostatne tvoriť jedinečný svet mikrokozmu a makrokozmu bytia.  

Človek je veľká bytosť. Bytosť, ktorá je volaná na svoju pôvodnú Cestu.

Na Ceste sa však možno vzdialiť od Zeme. Možno sa odtrhnúť vedomím od sfér Zeme. Tým možno vidieť časť budúcnosti a intenzívne vnímať vesmírne informácie zo vzdialených svetov. Možno však vedomím a fyzickým telom zostať tu, na Zemi. Čím bližšie zostane vedomie človeka v spojení so Zemou, tým hlbšie vníma zdanlivý rozpor medzi hrubšou hmotou a jemnými substanciami duchovných informačných polí. Rozpor týchto dvoch zdanlivo nezlučiteľných energií hmoty a ducha býva často veľmi bolestivý.

Toto je však považované za najkratšiu cestu. Vedomie začína stúpať od najhrubších energií v sústave človeka, postupne harmonizujúc hmotu tela, jemno-hmotné energie vystupujú vyššie a vyššie, až dosiahnu energetické centrá schopné komunikovať a prevádzať energie z vesmírnych informačných polí. Okolitý svet, spolu s človekom, takto postupuje vyššie a vyššie, zjemňuje sa a napĺňa sa v pravidle evolúcie. Povesť, že s mudrcom stúpa nahor celý svet sa zakladá na pravde.

Karmické úlohy sú mnohoraké, nemožno rozlíšiť jednoznačnosť správnej cesty. Srdce každého človeka má v sebe kľúč k dosiahnutiu informácií, kódov o detailoch cesty, uložených v hĺbke každej bytosti. Srdce cíti, čo je treba vykonať, kam treba ísť, koho stretnúť, čo treba prežiť, aby bol naplnený plán jedinečnej Cesty.

Preto, či opustiť vedomím sféru Zeme, alebo ostať nohami na Zemi, určí každá bytosť sama. Duchovné hierarchie veria, že sa každý rozhodne správne, podľa informácie vo svojom vnútri. 

V novom svete nemá miesto ľavotočivá energia Tmy. V novom svete človek poznáva spojenie hmoty a vedomia. Pre novú Éru je charakteristická spolupráca ducha a hmoty, dlhá životnosť predmetov, kedy predmety ožijú životodarným svetlom, nehmotný svet ovplyvňuje okolitý svet. Predmety si pamätajú auru svojho nositeľa. Najkrajšie myšlienky sa usádzajú v hmote, zjemňujú ju a dávajú jej zmysel duchovnej existencie.

Predmety môžu liečiť, uzdravovať alebo ničiť život. Človek, ako vodič vesmírnych energií, dáva zmysel existenciám hmotných foriem, nabíja ich svojim vyžarovaním. Predmety sú bankou vesmírnych informácií. Informácie, ktoré prostredníctvom seba prevedie ľudská bytosť, sú pamätané v hmotných štruktúrach. Takto je každá ľudská bytosť prijímačom, vysielačom a zároveň nabíjačom foriem.

Pre človeka od tohto plynie veľká zodpovednosť za myšlienky, spoločne s kvalitou vyžarovania aury. Preto človek je volaný udržiavať svoje myšlienky a telá v čistote. Obidve, ako živé prejavy energie, majú nezmazateľný vplyv na okolitý svet. Obidve určujú mieru čistoty priestoru, mieru prítomnosti dvoch protikladných energií vo sférach Zeme a ich vzájomný pomer. Myšlienky a vyžarovanie aury priamo ovplyvňujú evolúciu Zeme. Ovplyvňujú ďalšie bytosti a podieľajú sa bezpodmienečne na ich vzostupe, alebo ceste nadol.

Učiteľ z Vyšších svetov prebýva v ľudskom srdci, jemné sú schody ku Jeho plameňu Svetla. Hmota sa pretvára, mnohé sa hovorí o čistote vedomia. Čistota myšlienok je vedeckou podmienkou spolupráce s Hierarchiou Bratstva. Čistá myseľ vytvára napätie v priestore, ako stĺp, spája výšky Vesmíru s hmotnou Zemou. Presvietená láskou ľudského srdca, vytvára najlepšie podmienky pre transformáciu Zeme. Všetky sily sú upriamené na evolúciu Zeme. Všetky sily sú upriamené k posvätnej novej Ére.

Na ceste nahor učenie nikdy nekončí. Vo vedomí pútnika existuje budúcnosť, uskutočňujúca sa v prítomnosti. Takto stavia najkratšiu cestu k fyzickej realizácii novej Éry. Evolúcia je spätá s budúcnosťou. Vedomie upriamené na budúcnosť, pretvára prítomnosť plánom budúcnosti. Vedomie sa stáva magnetom, ktorý priťahuje budúce udalosti.

Cestovateľ Svetla nie je teda pripútaný k prítomnosti ani k minulosti. Obidve pôsobia ako pracovný nástroj k realizácii vznešeného cieľa, Éry budúcnosti.

Nech sú všetky sily vedomia a mysle upriamené na novú budúcnosť.

Už vieme, že Slnko vychádza nad našou prácou. Už vieme, že čím sa zaoberá naša myseľ, to bude prejavené vo fyzickom svete. Ľudia upriamení na budúcnosť sa priamo podieľajú na realizácii Evolúcie. Najkratšia cesta je ľudským predurčením.

Svety prechádzajú evolúciou, podľa prirodzeného zákona Vesmíru. V evolučných špirálach, vývoj prebieha v spolupráci so všetkými evolučnými rovinami. Hierarchie bytostí, Galaxie, hviezdne sústavy, Planéty, Zem, spolu s tradíciou centrálneho srdca tvoria jednotný organizmus, ovplyvňujúci sa navzájom. Jednotný Organizmus, ktorý letí svojou cestou k seba-uvedomeniu vo svojom Tvorcovi. Nie nadarmo sa hovorí, že pohyb krídla motýľa na Zemi vyvolá závan vetra vo vzdialenom Svete.

 

Tradícia srdca je prinášaná na Zem cez človeka. Srdce je niť, ktorá spája všetky Svety. Srdce je Oheň, ktorý pretvára Vesmír. V srdci je plameň veľkého súcitu so všetkým živým. Srdce je základným kameňom života Zeme. Lúč srdca vytvára magnet priťahujúci súhlasné energie Kozmu. Lotos ľudského srdca žiari Vesmírom očistným a liečivým plameňom.

V súčasnosti prebieha na Zemi proces Apokalypsy. Je to proces, ktorý znamená voľbu pre každú žijúcu bytosť. Je to proces, znamenajúci konečné rozhodnutie, na ktorú stranu duchovného rozvoja sa bytosť vyberie. Sú dve možnosti, Svetlo a Tma, Spolupatričnosť a Zdanie oddeleného Ega. Preto sa vždy hovorilo oddelení zrna a pliev. Celý proces prebieha na základe výhradnej slobodnej vôle a rozhodnutia jedinca. Nik nemá právo zasahovať do slobodného rozhodnutia bytostí.

Vieme však, že niť dodržiavania slobodnej vôle  je napätá na prasknutie. Svety idúce inou cestou ako Svetlo, prenášajú výrazné napätie na vedomie človeka. Využívajúc všetky dostupné prostriedky, snažia sa prikloniť energiu ľudstva na svoju stranu.

Veľmi dôležité je preto naučiť sa rozlišovať medzi procesmi prebiehajúcimi na Zemi. Je nutné rozlišovať všetky procesy, ktoré vyvstanú v ľudskom vnútri a pred ľudským zrakom, na základe jedinečného smerovania na Ceste. Za každým procesom na Zemi a vo Vesmíre, stojí jedna z dvoch navzájom opačne rotujúcich energií Svetla a Tmy. A človek je rozhodovací článok, ktorý volí medzi oboma svoju voľbu.

Energia Krista, pred 2000 rokmi, tento proces začala. Podľa zmluvy s Hierarchiou, na základe jemnej kvality svojho vedomia, mohol už opustiť Zem a odísť do vyšších Vesmírov, kde je jeho domov. On však hovorí, že pokiaľ posledný človek neprejde procesom Apokalypsy, procesom konečného rozhodnutia, akou cestou sa vydá, On ľudí a Zem neopustí. Tak veľmi si ľudí zamiloval.

Každý má svoju cestu, každý má svoj príbeh a následne potreby pre vyriešenie problémov určených karmickými väzbami.

Zem v určitom časovom období svojho rozvoja prijala ľudské bytosti, aby vytvorili spoločné telo v projekte spoločnej karmy. Ľudia sa mali duchovne rozvíjať a zjemňovaním svojich tiel prevádzať vyššie vesmírne energie, napomôcť planéte Zem v evolúcii. Vieme, že projekt sa natoľko nepodaril. Obrovské množstvo svetlých duší zostalo v pozemských vzťahoch, vytvárajúc svojimi činmi putá, nútiace ich znovu a znovu sa vracať do fyzických tiel. Napokon, mnohí zabudli na svoj božský pôvod. 

Vyššie hierarchie sú vďačné za každú bytosť, ktorá sa vráti na svoju cestu k naplneniu osudu v pôvodnom pláne duchovného rozvoja. To je zmyslom procesu Apokalypsy.

Na ceste sa však objaví množstvo ťažkostí. Ťažkosti pôsobia na prvý pohľad zdaním neprekonateľnej prekážky. Múdri však vidia v prekážkach výzvu k vynaliezavosti. Ťažkosti sú takto v spolupráci s Hierarchiou možnosťami. Pri zachovaní vesmírneho zákona slobody, medzi prekážkami jasne žiaria objavené možnosti.

Vynaliezavosť je vlastnosť, ktorá mení zložité podmienky. Byť vynaliezavý, znamená zmeniť prekážky na možnosti duchovného rastu. Karma sa mení na možnosti spolupráce. Pri vedomí bdelej spolupráce s Bratstvom, aj tie najťažšie úlohy strácajú svoje bremeno. Prekážky sa menia na výzvu k obetavosti a hrdinskému činu. Takto sa náklad ťažkostí a karmických dlhov nesie ľahšie a s odhodlaním. Pre Dobro Vesmíru, prekážky sú prekonávané veľkými duchmi s veľkou láskou a porozumením aktuálnych okolností, vytvorených karmou.

Ťažkosti, zmenené na možnosti, sú cestou k ohnivému Svetu. Všetky prekážky sú neopakovateľnou možnosťou mnohému sa naučiť a získať vzácne duchovné kvality.

Oheň života pretvára svoje deti vo vyhni lásky. Je možné sa naučiť všetkému a prísť na koniec svojej cesty. Nepokojný duch sa nakoniec upokojí a ukončenie pozemských ciest sa podobá utíšeniu jazdy splašeného záprahu vedomia. Múdry jazdec, tak osedlajúc myseľ a vedomie, vráti sa Domov.

Duchovné oslobodenie nie je žiaden abstraktný, či nedosiahnuteľný koncept. Práve naopak, je možné ho dosiahnuť prostredníctvom úprimnej snahy a osobného úsilia práve teraz, v tomto svete, v tomto živote. Tí, ktorí sú na tomto svete činní skrz inšpiráciu a vedenie Vyšších svetov, nežijú v ústraní ani v izolácii. Podieľajú sa na spoločenskom živote a majú jedno spoločné: jednajú pre blaho celého Stvorenia.

Mnohí tak prišli na Zem, aby dokončili svoju prácu. Práca sa podobá na kruh, pokračuje v nekonečných špirálach ku dokonalosti. Ako málo treba na ukončenie svojej práce pre tento závit evolučnej špirály. Odvahu, statočnosť, úprimnosť k sebe samému, široké, súcitné srdce a schopnosť neutíchajúcej práce pre dobro Vesmíru. Súhrnom týchto kvalít je potom múdra myseľ, schopná rozlišovať a poznávať.

Ohnivý svet roztvorí pre vrúcneho človeka svoju bránu. Každý cestovateľ nesie v podvedomí svoje predurčenie, svoju karmickú úlohu. A každý z nich, zapĺňa svojim jedinečným zreteľom mozaiku zámeru Vesmíru.

Srdce, prekrásne srdce, volá do života, priatelia. Zostať v živote a byť pripravení kedykoľvek pomôcť. Zostať v živote, vnášať to najlepšie do mozaiky bytia. Slnko života, modrý plameň Ducha, biele vedomie, zostanú s človekom ako pomoc z Vyšších svetov. Tieto energie prenikajú plášťom Planéty a menia hmotné vzorce Zeme. Hmota na Zemi sa transformuje na súhlasný vír slnečného Svetla. Podobné zostáva s podobným, nesúhlasné sa oddeľuje, idúc tak svojou cestou.

Mnohí ľudia na Zemi nesú so sebou posvätný zväzok s Hierarchiou. Počas svojich pozemských vtelení sa zúčastňovali na práci významnej pre Hierarchiu. Mahátmovia, Veľké duše, majú odveky na Zemi svojich žiakov. V každodennom živote, v očiach jedinečných umelcov, vedcov, otcov, matiek, osamelých ľudí a ľudí uprostred davu, možno vidieť jasný záblesk svetla, spájajúci Krásu Vesmíru s ich osobným životom. Bytie sa takto potvrdzuje vo svojej rozmanitosti. Nikto nie je menší alebo väčší. Každý svojou prácou, svojou jedinečnou cestou, nesie posvätný dar samého seba do Cieľa. Tým cieľom je rodina bytostí Vesmíru Praotca a neutíchajúca pomoc všetkým ostatným.

Vo všetkých vekoch sa tradícia odovzdávala cez starších. Ustálené, zemské telo je schopné predávať vesmírne prúdy, zostávajúc na Zemi, duchom v spolupráci s Vesmírom.

Mladosť, nadšenie, objavovanie, tvorivosť, sebaurčenie, nové myšlienky, vnímanie ideálu, statočnosť, obetavosť, súcit, pochopenie, súlad, vnímavosť, milovanie, úsmev, krása okamžiku, vznešenosť, spolupráca, bratstvo, odvaha, cit pre pravdu, oddanosť, hrdinstvo, evolúcia …

Niť sa teraz odovzdáva nositeľmi krásneho života. Zem sa spája s ďalekými svetmi cez ľudské srdce.

Svet Bratstva je dosiahnuteľný ľudskými možnosťami. Je to svet ohnivých energií, Ohňa, svet bezpodmienečnej lásky, múdrosti a pochopenia. Je to svet slobody, jedinečnosti a práva na výhradný duchovný rozvoj bytosti. Je to svet prostého ticha, nevyvyšovania sa, jasného myslenia a hlbokého porozumenia. Svet múdrosti, poznania a slnečného Svetla.

Mladí duchom, nositelia Ducha, sa identifikujú s týmto svetom. Deti sa rozprávajú s obyvateľmi tohto sveta. Milujúci človek poznáva tento svet v každodennom živote. Duch nežného Krista je takto vnesený do ľudskej práce, múdre srdce zapĺňa hrude statočných bojovníkov za Svetlo.

Srdce, prekrásne srdce, je cestou do tohto Sveta, mladí priatelia. 

Nech mi čitatelia odpustia spôsob, akým tento článok píšem. Je to akoby, sústredený tkáč hľadal nitky do svojho koberca, aby vystihol skutočnosť, slovami ťažko postihnuteľnú.

Chcem vám predať slová o Srdci. Chcem napísať o Niti života, ktorá odveky prechádza spriaznenými bytosťami. Krok po kroku, prechádzajú ňou bytosti do vyššieho sveta. Jedná sa o tradíciu Srdca, ktorú človek preberá od najbližších bytostí z nasledovného sveta, pre svoj súčasný pozemský život.

Je to staroveká posvätná tradícia.

V tejto neobyčajnej chvíli, kedy sa mení ľudské vedomie, prichádza Biele Bratstvo s pomocnou rukou, volajúc svojich ľudí.

Podľa tradície Východu, uprednostňuje sa v tomto období srdce a jeho ohnivá energia, ako priama cesta k premene vibrácií energetického systému človeka. Energia srdca v sebe spája oheň prvopočiatku Vesmíru s ohňom Slnka ako božskej bytosti. Ohňom srdca sa človek spája so svojim ohnivým telom a s ním transformuje ostatné energetické telá.

Iste mnohí pocítili vo svojom vnútri volanie, spojené s vnímaním neodkladnosti. Vnem sa v mnohom podobá na volanie z ďalekého sveta, áno, iste to už mnohí počuli ako volanie, jemný šepot, povolanie na neodkladnú cestu.  Iste cítil niekto v sebe pocit predurčenia, áno, je v ňom niečo neopakovateľné, možno to prirovnať k tichej spomienke na Domovinu, k volaniu Ochrancu vášho ducha a spojeniu s jeho Svetom Svetla.

Podľa prameňov východu, opísať Bratstvo nie je súdené. Pre každého sú tieto Svety prejavené v súlade s matricou vnímania jedinečného vedomia. Každý vidí odrazy, zodpovedajúce jeho individuálnemu duchovnému rozvoju. Preto aj správy z tohto Sveta sú určené osobnému vedomiu, jemne zohľadňujúc karmické predpoklady jednotlivca.

Hierarchia Bratstva je vekmi tesne spätá so Zemou. Jeden z jej rozmerov je totožný s fyzickým rozmerom Zeme. V umeleckých dielach, najlepších ľudských myšlienkach a technických objavoch sú odkazy k tomuto Svetu. Spolupodieľa sa na pozdvihovaní ľudstva. Preto myšlienka na blaho ľudstva, myšlienka na spoluprácu, otvára pre nadšených bádateľov spojenie s týmto Svetom.

Tak, to najlepšie na Zemi, nesie rukopis Bieleho Bratstva.