You are currently browsing the category archive for the ‘Helena I. Rerichová – preklady’ category.

Ohnivý svet časť 3, 336
Rovnováha sveta je narušená až po najvyššiu hranicu. Duchovné úsilie je oddelené od hmoty a miesto ich zjednotenia vzniká katastrofálne oddelenie a rozpad. Všetky nevyužité energie zostávajú v pozemských vrstvách a namiesto využitia,  nesú sa v chaotickom víchre. Duchovné hľadanie sa taktiež vznáša v chaotickom víchre, pretože izolácia ľudstva ničí vodiče z Vyšších Sfér. Rovnováha sa nemôže uskutočniť bez účasti všetkých priestorových a ľudských vyžarovaní. Na ceste do Ohnivého Sveta je základom prejavenie rovnováhy, ako utvrdenie začiatku svetlej Epochy Sveta.

Picture 1

(§2)

Mnohé legendy opisujú splnenie prianí, avšak nehovoria o základnom predpoklade, o bezvýchodiskovosti, ktorá vyhrocuje a zaostruje priania až do neodkladnosti; kedy každá malá obchádzka už otupuje šíp neodkladnosti. Tak ako pláva ten, čo nepozná vodu, keď ho nebezpečenstvo tiahne ku dnu, takto sa rieši prijatie priania, keď sú odrezané všetky cesty. Ľudia hovoria: “Stal sa zázrak!” Často však bola iba sústredená psychická energia(1). Srdce, to je slnko organizmu, je ohniskom psychickej energie. Majme takto na pamäti zákon psychickej energie, hovoriac o srdci. Krásne je precítenie srdca, ako slnka sĺnk Vesmíru. Mali by sme chápať slnko Vyššieho Hierarcha (2)  ako našu Vlajku. Nádherná je táto Zástava, je neporaziteľnou silou, ak si naše oči osvojili jej jas, odrážajúci sa v našom srdci.

(1) Kvalita vedomia, presnejšie najvyššia kvalita vedomia

(2) Učiteľ z Vyšších duchovných svetov

Bridge of Glory

Surya-Vidya – takto sa volalo niekedy učenie Srdca.  V tomto názve bola naznačená ohnivosť, slnečná kvalita, centrálnosť srdca. Skutočne, každý, kto si praje poznať srdce, nemôže k nemu pristúpiť len ako k jednej z častí fyzického organizmu. Predovšetkým, mal by rozpoznať odstredivý aspekt srdca a študovať jeho prejavy smerom von. Solárny plexus je vstupnou sieňou chrámu srdca. Kundalíni je laboratóriom srdca. Mozog a všetky centrá sú jeho vlastníctvom, pretože bez srdca nemôžu existovať. Aj mozog môže byť nahradený do určitého stupňa. I Kundalíni môže byť mierne vyživovaná materializáciou elektriny a solárny plexus môže byť posilnený modrým lúčom. Ale srdce vždy stojí ako svätyňa ľudstva. Jednota ľudstva by nemala byť formulovaná prostredníctvom mozgu alebo Kundalíni. Len žiara srdca vie spoločne zlúčiť zdanlivo najrôznorodejšie organizmy, aj cez odľahlé diaľky. Takýto experiment, zjednotenie sŕdc cez diaľku, čaká na svojich pracovníkov. Prianie uviesť do života experimenty dlhých  trvaní je úplne správne, pretože prostredníctvom nich sa môže vytvoriť ďalší článok srdca ako pojivo medzi generáciami.

Индия явила величественную Философию Мироздания, основанную на представлении Единого Беспредельного и Вечного Божественного Принципа, присущего во всем Сущем, и на уявлении человека венцом Творения. Человек – Эпитом всего Сущего. Человек-Микрокосм тождествен Макрокосму. Всеначальная энергия, или всесвязующая мощь, является главным рычагом в процессе Мироздания. Всесвязующая мощь проявляется прежде всего в центре СЕРДЦА. Божественный принцип уявлен как всесвязующий Огонь, как Космический Магнит, как закон притяжения и тяготения, выраженный в человеке, в его чувствах, мысли и любви. Творчество основано на принципе Космического Магнита, Космический Магнит есть Любовь. Любовь есть творческое, ведущее Начало во всем Космосе, и мощнее и превыше всего она проявлена в венце творения, в ЧЕЛОВЕКЕ. Человек на основе закона Любви и сотрудничества его со всем Сущим может многообразно выявлять себя путем совершенствования всех своих свойств и качеств.

India vyjavila veľkolepú filozofiu Vesmíru, založenú na predstavení(pojatí) Jediného Bezmedzného a Večného Božského Princípu, vlastnému všetkému Súcnu a na prejavení človeka, ako venca Tvorenia. Človek – je epitómom všetkého Bytia. Človek – Mikrokozmos, je totožný s Makrokozmom. Vše počiatočná energia, alebo všetko zjednocujúca moc, je hlavným sochorom (mechanizmom) v procese Vesmíru. Všetko zjednocujúca moc sa prejavuje predovšetkým v centre SRDCA. Božský princíp je prejavený ako všetko zjednocujúci Oheň, ako Kozmický Magnet, ako zákon príťažlivosti a tiaže (priťahovania), vyjadrený v človeku, v jeho pocitoch, mysli a láske. Tvorenie je založené na princípe Kozmického Magnetu, Kozmický Magnet je Láska. Láska je tvorivý, hlavný Počiatok v celom Vesmíre a najviac a nadovšetko je prejavená vo venci tvorenia, v ČLOVEKU. Človek na základe zákona Lásky a jeho spolupráce s celou Súcnosťou sa môže rôznorodo prejaviť pomocou zdokonalenia všetkých svojich schopností a vlastností.

Kozmologické Zápisky.

Buďte schopní vynakladať svoju energiu starostlivo a rozumne v každej úlohe. Dokážte urobiť svoje telo silným, sviežim a pevným. Nezaťažujte ho jedlom, vo väčšom množstve, ako je potrebné pre zvyčajné stravovanie, nezaťažujte ho ničím, čo je očividne škodlivé jeho zdraviu. Študujte pravidlá nielen pre duchovný rast, ale aj pre správny fyzický vývoj. Vaše telo je váš základný nástroj, s ktorým by ste mali zaobchádzať múdro. Práve touto starostlivosťou, budete dlhšie niesť túto najcennejšiu nádobu prírodných síl a zdravia cez denné búrky a chodníkmi neúnavnej práce.

Táto nádoba je však daná všetkému, čo existuje. Preto buďte rovnakým dielom citliví ku zdraviu ľudí, zvierat, vtákov a tiež rastlín. Napríklad kvety načierajú zo slnka svetlo a teplo tým istým spôsobom ako vy. Kvety zomierajú práve tak ako vy, keď sú z tohoto vyňaté. To znamená, že ste bratia. Vy ste však starší, silnejší a inteligentnejší. A tak, jeden by mal vždy poskytovať zodpovedajúcu pomoc a venovať viac pozornosti slabšej bytosti. Ste obdarení väčšou silou a múdrosťou ako mnohí stojaci pod vami, preto by ste mali vždy ochraňovať bezbranných a bezmocných, či sú to ľudia, zvieratá, rastliny alebo iní.

Niekto idúc hovorí: „Čím je tmavšia noc, tým sú jasnejšie hviezdy“. Takto, budete nositeľmi svetla, lásky a poznania v ľudskej nevedomosti a pozemskom súperení. Čím viac svetla máte v sebe, tým viac tmy rozptýlite.

Vyviňte v sebe toľko citlivosti a lásky k prírode vás obklopujúcej, koľko je len možné a započujete neutíchajúce hlasy spievajúce chválospev k životodarnému slnku. Milujte hviezdnu oblohu, prenikajúc jej hĺbku. V pokoji noci obráťte svoje oči k trblietavým hviezdam, k neznámym svetom, kde všade je taktiež život, kde všetko je plné úžasnej krásy a veľkolepého svetla. Z týchto druhých svetov aj naša Zem vyzerá ako otáčajúca sa hviezda. Odtiaľ, je teda tiež naplnená veľkou krásou a veľkoleposťou. Nech je vaša duša priestranná kolíska, spôsobilá objať túto krásu a veľkosť. Nech je vaša duša zrkadlo, schopné odrážať ušľachtilosť a spletitosť tvorivého génia prírody.

Rozšírte svoje vnímanie krásy prostredníctvom umení. Majte radi hudbu, obrazy. Nazrite hlbšie do hry farieb. Zvýšte svoj vnem zvukov. Prejavte viac záujmu o všetko zahrňujúce génius tvorcov krásy. Vo výbere určitého povolania pre vás, nebuďte jednostranní alebo úzko-názoroví. Kedykoľvek je to možné, zaujímajte sa o všetko, čo môže obohatiť váš rozhľad.

Potešte sa všetkému, čo je vyjadrením krásy. Zaradujte sa posledným lúčom zapadajúceho slnka.

Buďte ako slnko, štedro rozlievajúce okolo seba svetlo a dynamizmus. Pozrite, koľko veľa ciest k veľkým zdrojom svetla čaká na svojich cestujúcich. Aby ste však mohli po nich ísť, je potrebný pohyb vždy vpred. A život sám je pohyb. Smerom vpred alebo vzad. Hýbete sa s každou myšlienkou, krokom, skutkom. Ak sú upriamené k Bohu, idete vždy vpred. Vyvarujte sa však krokov späť.

Je potrebné dosiahnuť vrchol hory. Ale ako ťažko je stúpať nahor a ako ľahko je byť skotúľaný nadol. Je to druhé múdre? Pomyslite, aké nekonečné šťastie je zaujať vrchol a ukázať cestu iným. Koľko veľa nepoznaného stadiaľ uvidíte?

Aké veľké a nesmierne horizonty sa potom objavia pred vašimi užasnutými očami? Vtedy budete rozumieť plnému významu cesty stúpaním. Získate, čo ste neprerušene hľadali, napriek znášaniu strát, zvíťaziac nad ťažkosťami.

A tak, vždy, s každou minútou vášho života stúpajte vyššie a vyššie. Pamätajte, že počas obtiažnych stúpaní vám bude podaná pomocná ruka.

A čím viac pomáhate ľuďom, tým vznešenejšie a šírejšie bude vaše vedomie a vaša duša, tým ľahšie budú pre vás ťažké stúpania.

Preto vykoreňte v sebe pocit egoizmu. Nebuďte dlžníkom ku prírode. Obdarila vás veľkými darmi. Zasadila vo vás významné semienka. Ona čaká – znásobíte jej poklady? Podelíte sa s nimi s ostatnými?

Skúste počúvať hlasy všetkého, čo existuje. Takto pochopíte zvláštny zreteľ všetkého. Porozumieť – znamená milovať všeobíjmajúcou láskou všetko, čo jestvuje. Nadobudnete tak ďalšie a hlbšie poznanie.

Vyviňte v sebe ako je len možné uvedomenie si harmónie a krásy. S láskou, poznaním a krásou, choďte k ľuďom. Spojte ich. Budujte s nimi život plný svetla, sily, neúnavnej práce a radosti. V tomto veľkolepom tvorivom úsilí dosiahnete nevyčerpateľne nové zdroje sily a poznania. A túžiac naučiť sa skryté poklady prírody v mene Spoločného Dobra, splatíte svoj dlh.

Nasledovaním tejto cesty získate tri veľké kľúče Krásy, Lásky a Poznania.

S nimi otvoríte dvere vedúce k žiarivým zdrojom božskej pravdy.

Buďte schopní sa ujať týchto kľúčov.

Zachovajte harmóniu v oboch, v radosti a v sužovaní, v šťastí a v zármutku. Vždy odpusťte a odpovedzte s láskou na nenávisť. Len touto cestou zvíťazíte nad zloprajnosťou.

 Vaše myšlienky sú vaše deti. Môžete urobiť každú z nich krásnou. Každá myšlienka sa môže stať tvorivým úsilím cieleným k dobru. Vždy pamätajte, že sila myšlienok je veľmi veľká. Buďte pripravení použiť toto na prospech sveta.

Buďte určití vo všetkom, pravdiví a presní vo svojich skutkoch. Ináč nemôžete byť poverení dôležitou úlohou.

Život môže plynúť cez vás v celej svojej žiare a plnou silou. Nedovoľte nedôležitým veciam oslabiť vašu vytrvalosť v dosiahnutí cieľa.

Láska je mocná sila, ktorá živí existenciu všetkého vo Vesmíre. Láska je sila udržiavajúca svet: všetko, čo je pre ňu vykonané, zaručuje právomoc univerzálneho zákona. Len s láskou ku všetkým môžete poraziť zlo. Prineste lásku všade tam, kam idete. Skoro porozumiete, ako vám pomôže na všetkých vašich cestách.

Buďte čistými a nech z vás vyžaruje láska  tak, ako vôňa vyžaruje z kvetu. Rozhodnite sa pevne a neochvejne byť vyjadrením lásky a ochoty pomôcť všade, kdekoľvek môžete. Nech je váš život lúčom radosti pre ostatných. Nájdite vo svojej duši diamanty, ktoré  môžete vložiť do pokladnice spoločného dobra.

Ak máte viac poznania ako niektorí vaši priatelia, nebuďte pre to nevidomo pyšní, nepreukazujte nadradenosť, ale namiesto toho, podeľte sa s vašim poznaním, ak je to vhodné v danej chvíli.

Pamätajte, že každá minúta vášho života má účel. Buďte schopní porozumieť tomu. Ak máte ťažkosti s výberom práce alebo povolania, poraďte sa so staršími priateľmi.

Vyvarujte sa prázdnych minút. Dovoľujú lenivosti prevziať vládu. Hodiny a dni môžu byť utvorené z prázdnych minút, avšak úloha skutočného človeka je veľká. Život má určite mnoho stránok a je zaujímavý. Múdro strávenými minútami môžete tkať pravdivú a krásnu látku vašej duše.

Preto skúste vyplniť každú minútu vášho života prácou, poznaním alebo čistými myšlienkami.

Nech vám neúnavná práca prinesie radosť a nech oheň tvorivosti nezahasiteľne osvieti vašu cestu.

Pokúste sa udržať vaše myšlienky v úplnej čistote a venujte viac pozornosti tomu, čo môžete urobiť k vylepšeniu  životov ľudí a k zmierneniu ich utrpenia.

Príroda prekypuje posvätnými, čírymi darmi a čaká na nádoby. Nech je vaša duša iskrivá a kryštáľovo čistá pre prijatie týchto darov. Staňte sa lúčmi svetla, zanechajte svet prázdnych snov a použite svoju energiu k nepretržitému stúpaniu smerom nahor.

Nech vaša duša vždy vyžaruje svetlo a šťastie, vrúcnosť a súcit, dynamizmus a túžbu pomôcť blízkym. Potom pocítite, ako ťažké úlohy strácajú svoju váhu a chmúrne rúcho utrpenia sa obráti v snehobiely závoj čistej, trblietavej radosti.

Buďte opatrní a blahosklonní vo vašich súdoch o ľuďoch, pretože aj vy sami ste skôr nedokonalí. Buďte k sebe striktní a neúnavne pracujte na náprave vašich nedostatkov.

Vo svojom živote budete čeliť mnohým skúškam. Iba prostredníctvom nich nadobudnete neohraničené poklady. Aby ste boli schopní úspešne zvládnuť tieto skúšky, odejte sa múdrosťou, vytrvalosťou a vierou v seba samých.

Ak ste zlyhali, nestrácajte odvahu. Skleslosť iba oslabuje vaše sily a spomaľuje váš vnútorný rast. Namiesto toho, zozbierajte svoje sily a určite najlepšiu stratégiu pre ďalšiu činnosť. Týmto spôsobom zvýšite svoju pevnosť a znásobíte svoje sily.

Premeňte každý nezdar a horkú skúsenosť na najhodnotnejšie ponaučenie, ktoré pre vás bude v budúcnosti slúžiť ako vodiace svetlo.

Každá prekážka na vašej ceste vám ukáže, čo musíte zdokonaliť, aby ste boli plne pripravený k ďalšiemu zápasu.

Avšak, počas tohto zápasu vždy pamätajte na blaho tých, ktorí sú blízko vás. Vyvarujte sa kúpy vášho blaha za cenu prinášania utrpenia týmto blízkym. Takýto prospech je nemilosrdný a nestály.

Moji drahí mladí priatelia,

 Tieto tri veľkolepé kľúče nie sú uložené na iných planétach, ani nie v iných nadpozemských svetoch, ale medzi nami. Ich prijatím  však, získate niečo, čo možno porovnať len k týmto svetom. Je rozumné odmietnuť tieto kľúče? Určite nie. Preto nestrácajúc čas, pôjdeme k nim.

V mene mojej lásky k Vám,  pripomiem Vám cesty vedúce k zvládnutiu týchto kľúčov.

Ich pomenovania sú Láska, Krása a Poznanie. Uvedomte si tieto cesty, ujmite sa ich a ukážte ich druhým.

V každom skutku preukážte pohyblivosť, lásku a bdelosť. Skúste byť múdrym sochárom v utváraní seba a tým aj iných, vyvarujte sa byť tvárnou hlinou v rukách nesprávnej spoločnosti.

Voľte dobrých priateľov k zlepšeniu vašich dobrých vlastností prostredníctvom stretávania sa s nimi;  čítajte s nimi dobré knihy; robte rozhodnutia, skúste pamätať na všetko najlepšie a vnášajte to do života.

Vyviňte v sebe úmysly a plány pre tvorbu krásneho, zámerného a rozumného života, plného práce a harmónie v spojitosti s vonkajším svetom.

Buďte si vedomí, že každou hrubou myšlienkou, slovom alebo skutkom porušujete posvätné práva, ktorými ste  vy, ako každé iné stvorenie, boli obdarení prírodou.

Rozviňte v sebe stálosť a vytrvalosť a nerozptyľujte sa počas vašej práce. Ak je práca nudná, ale potrebná, trpezlivo ju dokážte priviesť to konca. Bude to oveľa ľahšie, ak prevezmete každú úlohu s radosťou. Nie ste bábkou alebo hračkou mechanicky vykonávajúcou pohyby, ale rozumní ľudia. Preto ste zaviazaní zaobchádzať s každou prácou múdro, s úctou a s láskou.

Pokúste sa očistiť svoju reč od prázdnych a nezmyselných slov. Nech je váš prejav číry, presný a stručný.

Zanechajte miesto plné prázdnych nízkych rozhovorov  v hneve a nenávisti, kde vládne súperenie, škodlivá zábava a nerozumnosť.

Ak ste sa rozhodli odpočívať, uistite sa dopriať počas minút uvoľnenia vašej mysli a telu  príjemnú zábavu oslobodenú od záťaže.

Nenáhlite sa. Vykoreňte klamstvá. Buďte úprimní a vľúdni. Vyviňte v sebe zmysel šľachetnosti,  počas stretávaní s ľuďmi buďte jednoduchí a slušní. Pocit strachu by vám mal byť tiež neznámy.